ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันเปิดภาคการศึกษา14 พ.ย. 2565 0:00 น.14 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE (หลัก)31 ต.ค. 2565 8:30 น.28 ธ.ค. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 331 ต.ค. 2565 8:30 น.28 ธ.ค. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 431 ต.ค. 2565 8:30 น.28 ธ.ค. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปีอื่นๆ31 ต.ค. 2565 8:30 น.28 ธ.ค. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร31 ต.ค. 2565 8:30 น.28 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา14 พ.ย. 2565 8:30 น.28 ธ.ค. 2565 23:59 น.
  -  นักศึกษายื่นคำร้องและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน I (Incomplete) และ F (Failed)14 พ.ย. 2565 8:30 น.13 ธ.ค. 2565 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค9 ม.ค. 2566 8:30 น.15 ม.ค. 2566 16:30 น.
  -  ช่วงการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา20 ก.พ. 2566 8:30 น.19 มี.ค. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค6 มี.ค. 2566 8:30 น.19 มี.ค. 2566 16:30 น.
  -  วันปิดภาคเรียน20 มี.ค. 2566 8:30 น.26 มี.ค. 2566 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน10 เม.ย. 2566 8:30 น.10 เม.ย. 2566 16:30 น.
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet11 เม.ย. 2566 8:30 น.14 เม.ย. 2566 16:30 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 131 ต.ค. 2565 0:00 น.28 ธ.ค. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 231 ต.ค. 2565 0:00 น.28 ธ.ค. 2565 23:59 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405