ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 1 ส.ค. 2559 8:30 น.2 ธ.ค. 2559 0:00 น.
    -  วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และชำระเงิน18 ก.ค. 2559 6:30 น.29 ก.ค. 2559 23:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE (หลัก)
 • 18 ก.ค. 2559 6:30 น.29 ก.ค. 2559 23:30 น.
 • นักศึกษาใหม่รายงานตัวและลงทะเบียน
 • 18 ก.ค. 2559 6:30 น.29 ก.ค. 2559 23:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 118 ก.ค. 2559 6:00 น.29 ก.ค. 2559 23:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 218 ก.ค. 2559 6:30 น.29 ก.ค. 2559 23:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 318 ก.ค. 2559 6:00 น.29 ก.ค. 2559 23:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 418 ก.ค. 2559 8:00 น.29 ก.ค. 2559 23:30 น.
 • ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 18 ก.ค. 2559 8:30 น.12 ส.ค. 2559 16:30 น.
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน
 • 6 ธ.ค. 2559 8:30 น.30 ธ.ค. 2559 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน30 ธ.ค. 2559 6:30 น.30 ธ.ค. 2559 16:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนช้า
 • 1 ส.ค. 2559 8:30 น.12 ส.ค. 2559 16:30 น.
 • วันปิดภาคเรียน
 • 6 ธ.ค. 2559 8:30 น.3 ม.ค. 2560 16:30 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา1 ส.ค. 2559 8:30 น.12 ส.ค. 2559 23:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ส.ค. 2559 8:30 น.12 ส.ค. 2559 23:30 น.
    -  วันยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา(ปริญญาตรี)1 มิ.ย. 2559 8:30 น.29 ก.ค. 2559 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค26 ก.ย. 2559 8:30 น.30 ก.ย. 2559 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)13 ส.ค. 2559 8:30 น.25 ก.ย. 2559 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค21 พ.ย. 2559 8:30 น.2 ธ.ค. 2559 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์26 ส.ค. 2559 16:30 น.26 ส.ค. 2559 16:30 น.
 • วันประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา
 • 25 ธ.ค. 2559 9:00 น.25 ธ.ค. 2559 16:30 น.
    -  วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์25 ธ.ค. 2559 8:30 น.25 ธ.ค. 2559 16:30 น.
    -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา1 ส.ค. 2559 8:30 น.12 ส.ค. 2559 16:30 น.
    -  วันสถาปนามหาวิทยาลัย2 ก.ย. 2559 0:00 น.2 ก.ย. 2559 0:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปีอื่นๆ18 ก.ค. 2559 6:00 น.29 ก.ค. 2559 16:30 น.
 • นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน
 • 18 ก.ค. 2559 8:30 น.29 ก.ค. 2559 16:30 น.
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา
 • 26 ม.ค. 2559 5:30 น.30 ส.ค. 2559 16:30 น.
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด
 • 15 ส.ค. 2559 8:30 น.26 ส.ค. 2559 16:30 น.
 • ช่วงการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 2 พ.ย. 2559 6:30 น.2 ก.พ. 2560 23:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405