ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน
 • 4 ธ.ค. 2560 8:30 น.29 ธ.ค. 2560 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 14 ม.ค. 2561 8:30 น.19 ม.ค. 2561 22:30 น.
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 4 ม.ค. 2561 8:30 น.11 พ.ค. 2561 23:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE (หลัก)
 • 4 ม.ค. 2561 8:30 น.6 ก.พ. 2561 23:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 24 ม.ค. 2561 8:30 น.19 ม.ค. 2561 23:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 34 ม.ค. 2561 8:30 น.19 ม.ค. 2561 23:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปีอื่นๆ4 ม.ค. 2561 8:30 น.6 ก.พ. 2561 23:30 น.
 • ช่วงการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 16 เม.ย. 2561 8:30 น.3 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และชำระเงินผ่านทางธนาคาร4 ม.ค. 2561 8:00 น.19 ม.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนช้า
 • 22 ม.ค. 2561 8:30 น.6 ก.พ. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา4 ม.ค. 2561 8:30 น.19 ม.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา4 ม.ค. 2561 8:30 น.19 ม.ค. 2561 16:30 น.
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด
 • 19 ม.ค. 2561 8:30 น.2 พ.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา4 ม.ค. 2561 8:30 น.5 ก.พ. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค5 มี.ค. 2561 8:30 น.25 มี.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา12 มี.ค. 2561 8:30 น.1 เม.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค5 มี.ค. 2561 8:30 น.25 มี.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันปิดภาคเรียน12 พ.ค. 2561 8:30 น.12 พ.ค. 2561 16:30 น.
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน
 • 19 พ.ค. 2561 8:30 น.23 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์2 ก.ค. 2561 8:30 น.2 ก.ค. 2561 16:30 น.
 • วันประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา
 • 16 พ.ค. 2561 8:30 น.16 พ.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา4 ม.ค. 2561 8:30 น.15 ม.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา4 ม.ค. 2561 8:30 น.18 ม.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 44 ม.ค. 2561 8:30 น.19 ม.ค. 2561 23:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405