ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • กำหนดวันยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน
 • 22 พ.ค. 2560 8:00 น.22 พ.ค. 2560 16:30 น.
 • กำหนดวันลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
 • 4 มิ.ย. 2561 8:00 น.15 มิ.ย. 2561 16:30 น.
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 4 มิ.ย. 2561 8:30 น.15 มิ.ย. 2561 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา (ฤดูร้อน)
 • 21 พ.ค. 2561 8:00 น.21 พ.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE (หลัก)4 มิ.ย. 2561 8:00 น.15 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 14 มิ.ย. 2561 8:00 น.15 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 24 มิ.ย. 2561 8:00 น.15 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 34 มิ.ย. 2561 8:00 น.15 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 44 มิ.ย. 2561 8:00 น.15 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปีอื่นๆ4 มิ.ย. 2561 8:00 น.15 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร15 มี.ค. 2561 8:00 น.23 มี.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา22 ก.พ. 2561 8:00 น.14 มี.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 พ.ค. 2560 8:00 น.26 มิ.ย. 2560 16:30 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา1 มี.ค. 2560 8:00 น.10 มี.ค. 2560 16:30 น.
    -  กำหนดยื่นคำร้องขอแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์ มส.,ขส.,0 (ปวช.-ปวส.)26 พ.ค. 2555 8:00 น.1 มิ.ย. 2555 16:30 น.
 • วันสุดท้ายที่ส่งผลการเรียนให้ ฝ่ายประเมินผล (ระดับ ปวช. / ปวส.)
 • 26 พ.ค. 2555 8:00 น.1 มิ.ย. 2555 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายที่ส่งผลการเรียนให้ ฝ่ายประเมินผล (ระดับ ปริญญาตรี)26 พ.ค. 2555 8:00 น.1 มิ.ย. 2555 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์ (ปวช. / ปวส.)26 พ.ค. 2555 8:00 น.1 มิ.ย. 2555 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์ (ปริญญาตรี)26 พ.ค. 2555 8:00 น.1 มิ.ย. 2555 16:30 น.
 • วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
 • 28 พ.ค. 2555 8:00 น.31 พ.ค. 2555 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน (ระดับ ปวช. / ปวส.)26 ก.ค. 2561 8:00 น.26 ก.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน (ระดับ ปริญญาตรี)26 พ.ค. 2555 8:00 น.26 พ.ค. 2555 16:30 น.
 • วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet
 • 31 พ.ค. 2555 8:00 น.1 มิ.ย. 2555 16:30 น.
    -  วันอนุมัติผลการเรียน ปวช. / ปวส.31 พ.ค. 2555 8:00 น.31 พ.ค. 2555 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)1 ส.ค. 2555 8:00 น.1 ส.ค. 2555 16:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนช้า
 • 18 มิ.ย. 2561 8:30 น.29 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา22 มิ.ย. 2561 8:00 น.15 พ.ย. 2561 16:30 น.
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด
 • 16 มิ.ย. 2561 8:30 น.29 ก.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค30 ก.ค. 2561 8:30 น.3 ส.ค. 2561 16:30 น.
 • วันปิดภาคเรียน
 • 4 ส.ค. 2561 16:30 น.6 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันของการส่งผลการเรียน6 ส.ค. 2561 16:30 น.20 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน20 ส.ค. 2561 16:30 น.20 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์5 ส.ค. 2561 8:30 น.5 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา25 ก.ค. 2561 8:00 น.1 ก.ย. 2561 23:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405