ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 7 ม.ค. 2562 0:00 น.
    -  นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน24 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE (หลัก)24 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 124 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 224 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 324 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 424 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปีอื่นๆ24 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร24 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  ชำระเงินลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับภายในวันที่21 ม.ค. 2561 8:30 น.21 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด22 ม.ค. 2562 8:30 น.31 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  ชำระเงินลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ22 ม.ค. 2562 8:30 น.31 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา7 ม.ค. 2562 8:30 น.21 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  นักศึกษายื่นคำร้องขอลาพัการศึกษา7 ม.ค. 2562 8:30 น.5 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา7 ม.ค. 2562 8:30 น.7 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  นักศึกษายื่นคำร้องและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน I (Incomplete)7 ม.ค. 2562 8:30 น.5 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์5 ก.พ. 2562 8:30 น.5 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)21 ม.ค. 2562 8:30 น.29 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา7 ม.ค. 2562 8:30 น.5 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา4 มี.ค. 2562 8:30 น.15 เม.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค11 มี.ค. 2562 8:30 น.15 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน5 พ.ค. 2562 8:30 น.5 พ.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค6 พ.ค. 2562 8:30 น.19 พ.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันปิดภาคเรียน27 พ.ค. 2562 8:30 น.27 พ.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันของการส่งผลการเรียน7 มิ.ย. 2562 8:30 น.7 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน7 มิ.ย. 2562 8:30 น.7 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet7 มิ.ย. 2562 8:30 น.9 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา24 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา24 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา24 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ม.ค. 2562 16:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405