ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันเปิดภาคเรียน6 ส.ค. 2561 0:00 น.6 ส.ค. 2561 0:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE (หลัก)23 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 123 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 223 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 323 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 423 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปีอื่นๆ22 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร23 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ชำระเงินลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับภายในวันที่20 ส.ค. 2561 8:30 น.20 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด21 ส.ค. 2561 8:30 น.31 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา6 ส.ค. 2561 8:30 น.31 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา1 ส.ค. 2561 8:30 น.30 ก.ย. 2561 23:59 น.
  -  นักศึกษายื่นคำร้องและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน I (Incomplete) และ F (Failed)11 มิ.ย. 2561 8:30 น.6 ก.ค. 2561 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค6 ส.ค. 2561 8:30 น.10 ส.ค. 2561 16:30 น.
  -  ช่วงการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา31 ก.ค. 2561 8:30 น.11 ม.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค26 พ.ย. 2561 8:30 น.14 ธ.ค. 2561 16:30 น.
  -  วันปิดภาคเรียน17 ธ.ค. 2561 8:30 น.17 ธ.ค. 2561 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน21 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ธ.ค. 2561 16:30 น.
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet21 ธ.ค. 2561 8:30 น.23 ธ.ค. 2561 16:30 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405