ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 28 ต.ค. 2562 0:00 น.28 ต.ค. 2562 0:00 น.
    -  นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน14 ต.ค. 2562 8:30 น.11 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE (หลัก)14 ต.ค. 2562 8:30 น.11 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 114 ต.ค. 2562 8:30 น.11 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 214 ต.ค. 2562 8:30 น.11 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 314 ต.ค. 2562 8:30 น.11 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 414 ต.ค. 2562 8:30 น.11 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปีอื่นๆ14 ต.ค. 2562 8:30 น.11 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร14 ต.ค. 2562 8:30 น.11 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชำระเงินลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับภายในวันที่14 ต.ค. 2562 8:30 น.11 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด12 พ.ย. 2562 8:30 น.31 ธ.ค. 2562 16:30 น.
    -  ชำระเงินลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ12 พ.ย. 2562 8:30 น.31 ธ.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา14 ต.ค. 2562 8:30 น.11 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  นักศึกษายื่นคำร้องขอลาพัการศึกษา7 ม.ค. 2562 8:30 น.5 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา7 ม.ค. 2562 8:30 น.7 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  นักศึกษายื่นคำร้องและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน I (Incomplete) และ F (Failed)7 ม.ค. 2562 8:30 น.5 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์5 ก.พ. 2562 8:30 น.5 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)21 ม.ค. 2562 8:30 น.29 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา7 ม.ค. 2562 8:30 น.5 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา20 ก.พ. 2563 8:30 น.31 มี.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค11 มี.ค. 2562 8:30 น.15 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน5 พ.ค. 2562 8:30 น.5 พ.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค6 พ.ค. 2562 8:30 น.19 พ.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันปิดภาคเรียน27 พ.ค. 2562 8:30 น.27 พ.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันของการส่งผลการเรียน7 มิ.ย. 2562 8:30 น.7 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน7 มิ.ย. 2562 8:30 น.7 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet7 มิ.ย. 2562 8:30 น.9 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา24 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา24 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา24 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ม.ค. 2562 16:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405