ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • กำหนดวันยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน
 • 4 ก.พ. 2563 8:30 น.8 มี.ค. 2563 16:30 น.
    -  กำหนดวันลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน5 มี.ค. 2563 8:30 น.13 มี.ค. 2563 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา (ฤดูร้อน)
 • 1 มี.ค. 2563 8:30 น.1 มี.ค. 2563 16:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE (หลัก)
 • 16 มี.ค. 2563 8:30 น.27 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 116 มี.ค. 2563 8:30 น.27 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 216 มี.ค. 2563 8:30 น.27 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 316 มี.ค. 2563 8:30 น.27 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 416 มี.ค. 2563 8:30 น.27 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปีอื่นๆ16 มี.ค. 2563 8:30 น.27 เม.ย. 2563 16:30 น.
 • ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 5 มี.ค. 2563 8:30 น.13 มี.ค. 2563 16:00 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา18 มี.ค. 2563 8:30 น.31 มี.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา5 มี.ค. 2563 8:30 น.13 มี.ค. 2563 16:30 น.
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด
 • 14 มี.ค. 2563 8:30 น.31 มี.ค. 2563 16:30 น.
 • ช่วงการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 1 เม.ย. 2563 8:30 น.31 ต.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา1 เม.ย. 2563 8:30 น.30 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค20 พ.ค. 2563 8:30 น.24 พ.ค. 2563 16:30 น.
 • วันปิดภาคเรียน
 • 25 พ.ค. 2563 8:30 น.25 พ.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันของการส่งผลการเรียน24 พ.ค. 2563 8:30 น.24 พ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายที่ส่งผลการเรียนให้ ฝ่ายประเมินผล (ระดับ ปวช. / ปวส.)24 พ.ค. 2563 8:30 น.24 พ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันอนุมัติผลการเรียน ปวช. / ปวส.28 พ.ค. 2563 8:30 น.28 พ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet28 พ.ค. 2563 8:30 น.28 พ.ค. 2563 16:30 น.
    -  กำหนดยื่นคำร้องขอแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์ มส.,ขส.,0 (ปวช.-ปวส.)28 พ.ค. 2563 8:30 น.28 พ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์ (ปวช. / ปวส.)28 พ.ค. 2563 8:30 น.28 พ.ค. 2563 16:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405