ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 16 พ.ย. 2563 0:00 น.16 พ.ย. 2563 0:00 น.
    -  นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน9 พ.ย. 2563 8:30 น.15 พ.ย. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE (หลัก)9 พ.ย. 2563 8:30 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 19 พ.ย. 2563 8:30 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 29 พ.ย. 2563 8:30 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 39 พ.ย. 2563 8:30 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 49 พ.ย. 2563 8:30 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปีอื่นๆ9 พ.ย. 2563 8:30 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร9 พ.ย. 2563 8:30 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชำระเงินลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับภายในวันที่9 พ.ย. 2563 8:30 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด1 ธ.ค. 2563 8:30 น.1 ธ.ค. 2563 16:30 น.
    -  ชำระเงินลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ1 ธ.ค. 2563 8:30 น.15 ธ.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา16 พ.ย. 2563 8:30 น.30 พ.ย. 2563 16:30 น.
    -  นักศึกษายื่นคำร้องขอลาพัการศึกษา16 พ.ย. 2563 8:30 น.18 ธ.ค. 2563 16:30 น.
    -  นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา16 พ.ย. 2563 8:30 น.15 ม.ค. 2564 16:30 น.
    -  นักศึกษายื่นคำร้องและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน I (Incomplete) และ F (Failed)16 พ.ย. 2563 8:30 น.14 ธ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์14 ธ.ค. 2563 8:30 น.14 ธ.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)1 ธ.ค. 2563 8:30 น.7 ก.พ. 2564 16:30 น.
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา16 พ.ย. 2563 8:30 น.18 ธ.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา24 ก.พ. 2564 8:30 น.10 เม.ย. 2564 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค11 ม.ค. 2564 8:30 น.17 ม.ค. 2564 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค8 มี.ค. 2564 8:30 น.21 มี.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันปิดภาคเรียน22 มี.ค. 2564 8:30 น.13 มิ.ย. 2564 16:30 น.
    -  ช่วงวันของการส่งผลการเรียน22 มี.ค. 2564 8:30 น.11 เม.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน11 เม.ย. 2564 8:30 น.11 เม.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet12 เม.ย. 2564 8:30 น.20 เม.ย. 2564 16:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405