ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันเปิดภาคการศึกษา29 มิ.ย. 2563 0:00 น.29 มิ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE (หลัก)22 พ.ค. 2563 8:30 น.13 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 122 พ.ค. 2563 8:30 น.13 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 222 มิ.ย. 2563 8:30 น.13 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 322 มิ.ย. 2563 8:30 น.13 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 422 มิ.ย. 2563 8:30 น.13 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปีอื่นๆ22 มิ.ย. 2563 8:30 น.13 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร22 มิ.ย. 2563 8:30 น.31 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา22 มิ.ย. 2563 8:30 น.31 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา22 มิ.ย. 2563 8:30 น.31 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  นักศึกษายื่นคำร้องและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน I (Incomplete) และ F (Failed)22 มิ.ย. 2563 8:30 น.24 ก.ค. 2563 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค24 ส.ค. 2563 8:30 น.30 ส.ค. 2563 16:30 น.
  -  ช่วงการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา16 ก.ย. 2563 8:30 น.20 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค19 ต.ค. 2563 8:30 น.1 พ.ย. 2563 16:30 น.
  -  วันปิดภาคเรียน2 พ.ย. 2563 8:30 น.15 พ.ย. 2563 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน20 พ.ย. 2563 8:30 น.20 พ.ย. 2563 16:30 น.
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet23 พ.ย. 2563 8:30 น.27 พ.ย. 2563 16:30 น.
  -  วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด21 ก.ค. 2563 8:30 น.31 ต.ค. 2563 16:30 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405