ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • กำหนดวันยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน
 • 22 ก.พ. 2565 8:30 น.15 มี.ค. 2565 16:30 น.
    -  กำหนดวันลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน21 มี.ค. 2565 8:30 น.8 เม.ย. 2565 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา (ฤดูร้อน)
 • 21 มี.ค. 2565 8:30 น.21 มี.ค. 2565 16:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE (หลัก)
 • 21 มี.ค. 2565 8:30 น.8 เม.ย. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 121 มี.ค. 2565 8:30 น.8 เม.ย. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 221 มี.ค. 2565 8:30 น.8 เม.ย. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 321 มี.ค. 2565 8:30 น.8 เม.ย. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 421 มี.ค. 2565 8:30 น.8 เม.ย. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปีอื่นๆ21 มี.ค. 2565 8:30 น.8 เม.ย. 2565 16:30 น.
 • ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 21 มี.ค. 2565 8:30 น.1 เม.ย. 2565 15:00 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา21 มี.ค. 2565 8:30 น.13 เม.ย. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา21 มี.ค. 2565 8:30 น.1 เม.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา28 มี.ค. 2565 8:30 น.22 เม.ย. 2565 16:30 น.
 • ช่วงการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 25 เม.ย. 2565 8:30 น.30 ก.ย. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค16 พ.ค. 2565 8:30 น.20 พ.ค. 2565 16:30 น.
 • วันปิดภาคเรียน
 • 21 พ.ค. 2565 8:30 น.21 พ.ค. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันของการส่งผลการเรียน26 พ.ค. 2565 8:30 น.26 พ.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายที่ส่งผลการเรียนให้ ฝ่ายประเมินผล (ระดับ ปวช. / ปวส.)25 พ.ค. 2565 8:30 น.25 พ.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันอนุมัติผลการเรียน ปวช. / ปวส.27 พ.ค. 2565 8:30 น.27 พ.ค. 2565 16:30 น.
    -  กำหนดยื่นคำร้องขอแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์ มส.,ขส.,0 (ปวช.-ปวส.)27 พ.ค. 2565 8:30 น.27 พ.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์ (ปวช. / ปวส.)27 พ.ค. 2565 8:30 น.27 พ.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet3 มิ.ย. 2565 8:30 น.3 มิ.ย. 2565 16:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405