ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ วันเปิดภาคเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตริวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตริวิชาชีพชั้นสูง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ในวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2559
 2.ประกาศ วันเปิดภาคเรียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
ระดับปริญญาตรี เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405