หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชา ปีหลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต   
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2548 1494 2.00
  การจัดการทั่วไป2551 1494 2.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  วิทยาการคอมพิวเตอร์2548 1434 2.00
  เทคโนโลยีสารสนเทศ2548 1494 2.00
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต   
  วิทยาศาสตร์2552 2355 2.00
  การศึกษาปฐมวัย2551 1605 2.00
  สังคมศึกษา2554 05 2.00
  ภาษาอังกฤษ2553 1605 2.00
  คอมพิวเตอร์2553 1695 2.00
  ภาษาอังกฤษ2556 05 2.00
  การศึกษาปฐมวัย2556 1755 2.00
  วิทยาศาสตร์2556 05 2.00
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต   
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ2548 1424 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์2548 1334 2.00
  การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม2555 1274 2.00
  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม2556 1294 2.00
  ภาษาอังกฤษ2559 1384 2.00
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2560 1384 2.00
  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม2561 1294 2.00
  ภาษาอังกฤษ2559 1324 2.00
  หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต   
  นิติศาสตร์2554 1434 2.00
  นิติศาสตร์2561 1434 2.00
  นิติศาสตร์2556 1444 2.00
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
  รัฐประศาสนศาสตร์2548 1334 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์2556 1334 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์2561 1334 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง)   
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต   
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2548 732 2.00
  การตลาด2545 732 2.00
  การจัดการทั่วไป2545 742 2.00
  การจัดการทั่วไป2545 742 2.00
  การเงินการธนาคาร2545 04 2.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต2547 882 2.00
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต   
  การศึกษาปฐมวัย2548 782 2.00
  คอมพิวเตอร์ศึกษา2553 05 2.00
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต   
  การพัฒนาชุมชน2548 752 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  หลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  บริหารการศึกษา2547 271 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  หลักสูตร : ครุศาตรมหาบัณฑิต   
  วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (แผน ก แบบ ก 2)2557 392 3.00
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
  การจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน (แผน ข) 512 2.00
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(การบรหารงานทั่วไป)   
  การบริหารทั่วไป2553 752 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405