หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต   
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1494 2.00
  การจัดการทั่วไป1494 2.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  วิทยาการคอมพิวเตอร์1434 2.00
  เทคโนโลยีสารสนเทศ1494 2.00
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต   
  วิทยาศาสตร์2355 2.00
  การศึกษาปฐมวัย1605 2.00
  สังคมศึกษา05 2.00
  ภาษาอังกฤษ1605 2.00
  คอมพิวเตอร์1695 2.00
  ภาษาอังกฤษ05 2.00
  การศึกษาปฐมวัย1755 2.00
  วิทยาศาสตร์0 2.00
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต   
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ1424 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์1414 2.00
  การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม1274 2.00
  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม04 2.00
  ภาษาอังกฤษ1384 2.00
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา1384 2.00
  หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต   
  นิติศาสตร์1444 2.00
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
  รัฐประศาสนศาสตร์1304 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์0 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง)   
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต   
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ732 2.00
  การตลาด732 2.00
  การจัดการทั่วไป742 2.00
  การจัดการทั่วไป742 2.00
  การเงินการธนาคาร0 2.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต882 2.00
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต   
  การศึกษาปฐมวัย782 2.00
  คอมพิวเตอร์ศึกษา0 2.00
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต   
  การพัฒนาชุมชน752 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  หลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  บริหารการศึกษา271 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  หลักสูตร : ครุศาตรมหาบัณฑิต   
  หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้602 3.00
  วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (แผน ก แบบ ก 2)392 3.00
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
  การจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน (แผน ข)512 2.00
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(การบรหารงานทั่วไป)   
  การบริหารทั่วไป752 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405