หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชา ปีหลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต   
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2548 1494 2.00
  การจัดการทั่วไป2551 1494 2.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  วิทยาการคอมพิวเตอร์2548 1434 2.00
  เทคโนโลยีสารสนเทศ2548 1494 2.00
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต   
  วิทยาศาสตร์2552 2355 2.00
  การศึกษาปฐมวัย2551 1605 2.00
  สังคมศึกษา2554 155 2.00
  ภาษาอังกฤษ2553 1605 2.00
  คอมพิวเตอร์2553 1695 2.00
  ภาษาอังกฤษ2556 05 2.00
  การศึกษาปฐมวัย2556 1755 2.00
  วิทยาศาสตร์2556 05 2.00
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต   
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ2548 1424 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์2548 1334 2.00
  การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม2555 1274 2.00
  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม2556 1294 2.00
  ภาษาอังกฤษ2559 1384 2.00
  ภาษาจีน2560 1324 1.00
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2560 1384 2.00
  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม2561 1294 2.00
  ภาษาอังกฤษ2559 1324 2.00
  มนุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2560 04 2.00
  หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต   
  นิติศาสตร์2554 1434 2.00
  นิติศาสตร์2561 1434 2.00
  นิติศาสตร์2556 1444 2.00
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
  รัฐประศาสนศาสตร์2548 1334 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์2556 1334 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์2561 1334 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง)   
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต   
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2548 732 2.00
  การตลาด2545 732 2.00
  การจัดการทั่วไป2545 742 2.00
  การจัดการทั่วไป2545 742 2.00
  การเงินการธนาคาร2545 04 2.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต2547 882 2.00
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต   
  การศึกษาปฐมวัย2548 782 2.00
  คอมพิวเตอร์ศึกษา2553 05 2.00
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต   
  การพัฒนาชุมชน2548 752 2.00
  ภาษาอังกฤษ2559 04 2.00
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2560 04 2.00
  หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต   
  นิติศาสตร์2561 04 2.00
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
  รัฐประศาสนศาสตร์2561 04 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  หลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  บริหารการศึกษา2547 271 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  หลักสูตร : ครุศาตรมหาบัณฑิต   
  วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (แผน ก แบบ ก 2)2557 392 3.00
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
  การจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน (แผน ข) 512 2.00
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(การบรหารงานทั่วไป)   
  การบริหารทั่วไป2553 752 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405