หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชา ปีหลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต   
  ภาษาจีน2560 1324 1.00
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2560 1384 2.00
  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม2561 1294 2.00
  ภาษาอังกฤษ2559 1324 2.00
  มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2562 1324 2.00
  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม2561 1294 2.00
  ภาษาอังกฤษ2559 1324 2.00
  ภาษาจีน2560 1324 1.00
  ภาษาอังกฤษ2563 1434 2.00
  หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต   
  -2561 1434 2.00
  -2561 1434 2.00
  -2564 1324 2.00
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
  รัฐประศาสนศาสตร์2561 1334 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์2561 1334 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง)   
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต   
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2560 04 2.00
  หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต   
  -2561 04 2.00
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
  รัฐประศาสนศาสตร์2561 04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)   
  รัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ข)2565 422 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ก แบบ ก 2)2565 422 2.00
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (แผน ก แบบ ก 2)2563 452 2.00
  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (แผน ข)2563 452 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405