โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10002089 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10002089 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หลักสูตร : ปวช.
 สาขาวิชา : พณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาสามัญ    26 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20001201 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (2-0-4)
20001401 :  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 Science 1
2 (0-0-0)
20001501 :  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
 Applied Mathematics 1
2 (2-0-4)
20001601 :  พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
 Physical Education for Personal Development
1 (0-2-1)

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20001101 :  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
 Thai for Career 1
2 (2-0-4)
20001102 :  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2
 Thai for Career 2
2 (2-0-4)
20001201 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (2-0-4)
20001202 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for communication 2
2 (2-0-4)
20001301 :  วิถีธรรมวิถีไทย
 The way of Thai Ethics
2 (2-0-4)
20001302 :  ภูมิเศรษฐศาสตร์
 Economic Geography
2 (2-0-4)
20001307 :  เหตุการณ์ปัจจุบัน
 Current Affairs
2 (2-0-4)
20001401 :  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 Basic Science
2 (1-2-3)
20001501 :  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
 Applied Mathematics 1
2 (2-0-4)
20001601 :  พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
 Physical Education for Personal Development
1 (0-2-1)
20001602 :  ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต
 Home Education and Safety
1 (1-0-2)

 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20001220 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
 English for Communication in the Workplace
1 (0-2-1)
20001224 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 English for Business
1 (0-2-1)
20001232 :  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
 Supplementary English
1 (0-2-1)
20001233 :  ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต
 Internet English
1 (0-2-1)
20001421 :  วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 Applied Science
2 (1-2-3)
20001520 :  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
 Applied Mathematics 2
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาชีพ    66 หน่วยกิต
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20010001 :  คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
 Computer for Career
2 (1-2-3)
20010006 :  การเงินส่วนบุคคล
 Personal Financial
2 (1-2-3)
20010007 :  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 Business and Entrepreneurs
2 (1-2-3)
20010008 :  พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 Energy and Environment
2 (1-2-3)
22001001 :  ธุรกิจทั่วไป
 General Business
2 (2-0-4)

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10401004 :  การขาย 1
 Selling I
3 (3-0-6)
22001006 :  พิมพ์ดีดไทย2
 NONAME
1 (0-3-3)
22001008 :  พิมพ์ดีดอังกฤษ2
  
1 (0-3-3)
22011001 :  การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
 Using Word Processing Program
2 (1-2-3)
22011002 :  บัญชีเบื้องต้น 1
 Basic Accounting 1
3 (2-2-5)
22011003 :  บัญชีเบื้องต้น 2
 Basic Accounting 2
3 (2-2-5)
22011004 :  การขาย 1
 Selling 1
3 (3-0-6)
22011005 :  พิมพ์ดีดไทย 1
 Thai Typing 1
2 (2-2-4)
22011007 :  พิมพ์ดีดอังกฤษ 1
 English Typing 1
1 (0-3-2)

 2.3 วิชาชีพสาขางาน    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20007001 :  การฝึกงาน
 On-the-Job Training
4 (0-8-4)
22012304 :  การจัดเก็บเอกสาร
  
2 (2-2-0)
22012401 :  คอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการเบื้องต้น
  
2 (2-2-0)
22012402 :  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
  
2 (2-0-4)
22012402 :  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
  
2 (2-0-4)
22012403 :  จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์
  
2 (2-0-0)
22012404 :  การใช้โปรแกรมตารางงาน
  
2 (2-2-4)
22012405 :  การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
  
2 (2-2-4)
22012406 :  การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
  
2 (2-2-0)
22012407 :  โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์
  
1 (0-2-0)
22012408 :  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  
2 (2-2-0)
22012409 :  การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Data Processing
2 (2-0-4)
22012410 :  หลักการเขียนโปรแกรม
  
2 (2-2-4)
22012411 :  การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด
  
2 (2-2-0)
22012412 :  การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI
 Programming by Graphic User Interface (GUI) Operating System
2 (2-2-4)
22012413 :  การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ
  
2 (2-2-0)
22012414 :  การสร้างเว็บเพจ
  
2 (2-2-0)
22012415 :  ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
  
2 (2-2-0)
22012416 :  ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
  
2 (2-2-4)
22012417 :  ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
  
3 (0-6-5)
22012418 :  เทคโนโลยีสำนักงาน
 Office Technology
2 (1-3-4)
22012419 :  การใช้โปรแกรมกราฟิกส์
 GrapHic Program Usage
2 (2-2-0)

 2.4 โครงการ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22015001 :  โครงการ
 Project
4 (0-0-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
 3.1 วิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22011015 :  เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
 Consumer Economic
2 (2-0-4)
22011018 :  เอกสารธุรกิจ
 Business Documents
2 (2-0-4)
22012111 :  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 Personal Income Tax
2 (1-2-3)
22012305 :  งานสารบรรณ
 Documentation
2 (2-0-4)
22012306 :  การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
 Using Office Equipment
2 (2-2-2)
22012309 :  พิมพ์ดีดขั้นผลิต
  
2 (2-2-4)

 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 4.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20020001 :  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
 Rover Scout Activities 1
0 (0-2-0)
20020002 :  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
 Rover Scout Activities 2
0 (0-2-0)
20020003 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
 Activities of Professional Organization 1
0 (0-2-0)
20020004 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
 Activities of Professional Organization 2
0 (0-2-0)
20020005 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
 Activities of Professional Organization 3
0 (0-2-0)
20020006 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
 Activities of Professional Organization 4
0 (0-2-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405