โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10002093 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10002093 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 หลักสูตร : ปวส.
 สาขาวิชา : การบัญชี

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาสามัญ    21 หน่วยกิต
 1.1 วิชาสามัญทั่วโป    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001201 :  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
 Developing Skills for English Communication 1
2 (1-2-3)
30001202 :  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
 Developing Skills for English Communication 2
2 (1-2-3)
30001301 :  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Thai Life and Culture
1 (1-0-2)
30001301 :  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
  
1 (1-0-2)
30001308 :  มนุษย์กับการจัดสภาพแวดล้อม
 Human and Environmental Arrangement
2 (2-0-4)
30001601 :  ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ
 Library and Information Literacy
1 (1-0-2)
30001602 :  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Recreation for Quality of Life Development
2 (2-0-4)
30001606 :  มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
 Human Relations at Work
2 (2-0-4)

 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001227 :  ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต
 Internet English
1 (0-2-1)
30001228 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 Business English
1 (0-2-1)
30001235 :  ภาษาอังกฤษสมัครงาน
 Job-Application English
1 (0-2-1)
30001423 :  วิทยาศาสตร์ 4
 Science 4
3 (2-2-5)
30001524 :  สถิติ
 Statistics
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาชีพ    58 หน่วยกิต
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30000101 :  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
 Work Development with Quality Management System and Productivity
3 (3-0-6)
30000201 :  โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
 Computer Package at Work
3 (2-2-5)
32001001 :  หลักเศรษฐศาสตร์
 Principles of Economics
3 (3-0-6)
32001003 :  หลักการจัดการ
 Principles of Management
3 (3-0-6)
32001006 :  การบัญชีการเงิน
 Financial Accounting
3 (2-2-5)
32001009 :  การภาษีอากร
 Taxation
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชาชีพ    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
32001010 :  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
 Labour Relations and Social Security Act
3 (3-0-6)
32012001 :  การบัญชีชั้นกลาง 1
 Intermediate Accounting
3 (2-2-5)
32012002 :  การบัญชีชั้นกลาง 2
 Intermediate Accounting II
3 (2-2-5)
32012003 :  การบัญชีต้นทุน 1
 Cost Accounting I
3 (2-2-2)
32012004 :  การบัญชีต้นทุน 2
 Cost Accounting II
3 (2-2-5)
32012005 :  การบัญชีชั้นสูง 1
 Advanced Accounting I
3 (2-2-5)
32012006 :  การบัญชีชั้นสูง 2
 Advanced Accounting II
3 (2-2-5)
32012008 :  การตรวจสอบภายใน
 Internal Auditing
3 (3-0-6)
32012018 :  การบัญชีบริหาร
  
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาชีพสาขางาน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007001 :  การฝึกงาน
 On-the-job Training
4 (0-8-4)
32012009 :  การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
 Budgetary Planning and Control
3 (3-0-6)
32012010 :  ระบบบัญชี
 Accounting Systems
3 (3-0-6)
32012012 :  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
 Financial Report Analysis
3 (3-0-6)
32012014 :  การสอบบัญชี
 Auditing
3 (3-0-6)
32012015 :  การบัญชีเฉพาะกิจการ
 Accounting for Specific Entities
3 (3-0-6)

 2.4 โครงการ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
32016001 :  โครงการ
  
4 (0-8-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 วิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
32001005 :  หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
32001006 :  การบัญชีการเงิน
 Financial Accounting
3 (2-2-5)
32012007 :  การบัญชีภาษีอากร
 Taxation Accounting
3 (3-0-6)

 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30002001 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5
 Vocational Organization Activities 5
0 (0-2-2)
30002002 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6
 Vocational Organization Activities 6
0 (0-2-0)
30002003 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7
 Vocational Organization Activities 7
0 (0-2-0)
30002004 :  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 8
 Vocational Organization Activities 8
0 (0-2-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405