โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต    ไม่เกิน 33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต    ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1500101 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
 Thai for Communication and Information Retrieval
3 (3-0-0)
1500102 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
 English for Communication and Information Retrieval
3 (3-0-0)
1500103 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
 English for Communication and Study Skills
3 (3-0-0)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    9 หน่วยกิต    ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1500104 :  ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
3 (3-0-6)
2000102 :  สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
3 (3-0-0)
2500101 :  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and self Development
3 (3-0-0)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต    ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2500102 :  วิถีไทย
 Thai Living
3 (3-0-0)
2500103 :  วิถีโลก
 Global Society and Living
3 (3-0-0)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต    ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4000105 :  วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-0)
4000106 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-0)
4000107 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-0)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    99 หน่วยกิต    ไม่เกิน 99 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา    77 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1532201 :  สัทศาสตร์เพื่อการใช้
 Practical English Phonetics
2 (3-0-0)
1534103 :  ปฏิบัตินิยม
  
3 (3-0-0)
1551101 :  การฟังและพูด 1
 Listening and Speaking 1
2 (3-0-0)
1551102 :  การฟังและพูด 2
 Listening and Speaking 2
2 (1-2-0)
1551103 :  กลวิธีการอ่านอนุเฉท
 Paragraph Reading Strategies
2 (3-0-0)
1551104 :  การเชื่อมโยงองค์ประกอบในการอ่าน
 A Discourse Approach in Reading
2 (3-0-0)
1551105 :  รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1
 Forms and Usage in Modern English 1
2 (3-0-0)
1551106 :  รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2
 Forms and Usage in Modern English 2
2 (2-0-0)
1551107 :  การเขียนตามรูปแบบ
 Controlled and Formulaic Writing
2 (1-2-0)
1551108 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
2 (3-0-0)
1551109 :  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 Developing Skills for English Communication
2 (3-0-0)
1551110 :  การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป
  
2 (3-0-0)
155160 :  ภาษาพูดทางธุรกิจ
  
3 (3-0-0)
1551601 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
 Business Communication in English 1
3 (3-0-0)
1551602 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
 Business Communication in English 2
3 (3-0-0)
1551604 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
 English for Hotel 1
2 (3-0-0)
1551605 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 Business English 1
3 (3-0-0)
1551606 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
 Business English 2
3 (3-0-0)
1551607 :  ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 1
 English for the Secretary 1
2 (2-0-0)
1551608 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1
 English for Marketing 1
2 (3-0-0)
1551610 :  การอ่านอังกฤษธุรกิจ
 Resding Business English
3 (3-0-0)
1551611 :  การติดต่อทางธุรกิจ
 Business Correspondence
3 (3-0-0)
1552102 :  รูปแบบการเขียนอนุเฉท
 Formal Paragraph Writing
2 (1-2-0)
1552103 :  ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
 Mass Media English 1
3 (3-0-0)
1552104 :  การฟังและพูด 3
 Listening and Speaking 3
2 (3-0-0)
1552105 :  การอ่านและการตีความ
 Reading for Text Interpretation
2 (3-0-0)
1552106 :  วาทการ
 Diction and Speech
2 (1-2-0)
1552107 :  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
 Public Speaking in English
3 (3-0-0)
1552201 :  การแปล 1
 Translation 1
2 (1-2-0)
1552301 :  ภาษาวรรณคดี
  
2 (3-0-0)
1552401 :  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ
 Socio-cultural Backgrounds of English-speaking Countries
2 (1-2-0)
1552604 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
 English for Tourism 1
3 (3-0-0)
1552605 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
 English for Tourism 2
3 (3-0-0)
1552606 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3
 English for Tourism 3
3 (3-0-0)
1552607 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 4
  
3 (3-0-0)
1552608 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 5
  
3 (3-0-0)
1552610 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
 English for Hotel 2
3 (3-0-0)
1552611 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3
  
3 (3-0-0)
1552616 :  ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 2
 English for the Secretary 2
3 (3-0-0)
1552617 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 2
 English for Marketing 2
2 (2-0-0)
1552621 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 1
  
3 (3-0-0)
1553106 :  ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 2
 Mass Media English 2
3 (3-0-0)
1553402 :  ไทยคดีศึกษา
  
3 (3-0-0)
1553601 :  ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและสำนักงาน 1
 English for Secretary and Office Management 1
3 (3-0-0)
1553604 :  การวิเคราะห์ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ
  
3 (3-0-0)
1553605 :  การวิเคราะห์ภาษาอังกฤษการตลาด
  
3 (3-0-0)
1553606 :  การวิเคราะห์ภาษาอังกฤษเลขานุการ
  
3 (3-0-0)
1553607 :  ภาษาอังกฤษการตลาด 3
  
3 (3-0-0)
1553608 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
  
2 (3-0-0)
1553609 :  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
 English for Specific Purpose
2 (2-0-0)
1553904 :  ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
  
2 (3-0-0)
1554101 :  ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ
 Varieties in Contemporary English
3 (3-0-0)
1554201 :  การแปล 2
 Translation 2
2 (2-0-0)
1554203 :  การแปลแบบล่าม
 Simultaneous Translation
3 (3-0-0)
1554304 :  วรรณกรรมเอเชีย
  
2 (3-0-0)
1554602 :  ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงานสำนักงาน 2
 English for Secretaries and Office Management 2
3 (3-0-0)
1554804 :  การฝึกอบรมต่างประเทศ
  
3 (3-0-0)
1554901 :  การศึกษาเอกเทศ
 Independent Studies
3 (0-250-0)
1554902 :  การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
  
3 (3-0-0)

 2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    15 หน่วยกิต    ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3511301 :  การบริหารงานสำนักงาน
 Office Management
3 (3-0-0)
3542106 :  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  
3 (3-0-0)
3543101 :  การบริหารการตลาด
 Marketing Administration
3 (3-0-0)
3561101 :  องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-0)
3561102 :  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
 Small Business Management
3 (3-0-0)
3561204 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 Introduction to Business Operation
3 (3-0-0)
3562104 :  การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
 Business Management with Computer Applications
3 (2-2-0)
3562117 :  การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
 Travel Business Management
3 (3-0-0)
3563101 :  การจัดการธุรกิจโฆษณา
  
3 (3-0-0)
3563113 :  การจัดการกิจการเฉพาะกิจ
  
3 (3-0-0)
3564102 :  การจัดการและการบริหารโรงงาน
  
2 (3-0-0)
3573201 :  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 Tourism Industry
3 (3-0-0)
3591105 :  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 General Economics
3 (3-0-0)

 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต    ไม่เกิน 7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1553801 :  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
 Preparation for Professional Experience in English 3
2 (0-90-0)
1554801 :  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
 Field Experience in Business English 3
5 (3-0-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405