โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1500101 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
 Thai for Communication and Information Retrieval
3 (3-0-0)
1500102 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
 English for Communication and Information Retrieval
3 (3-0-0)
1500103 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
 English for Communication and Study Skills
3 (3-0-0)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1500104 :  ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
3 (3-0-6)
2000102 :  สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
3 (3-0-0)
2500101 :  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and self Development
3 (3-0-0)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2500102 :  วิถีไทย
 Thai Living
3 (3-0-0)
2500103 :  วิถีโลก
 Global Society and Living
3 (3-0-0)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4000105 :  วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-0)
4000106 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-0)
4000107 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-0)

 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา    84 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1541203 :  ภาษาไทยธุรกิจ
 Usage of Thai Language in Business
3 (3-0-0)
1551605 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 Business English 1
3 (3-0-0)
1551606 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
 Business English 2
3 (3-0-0)
2562302 :  กฎหมายธุรกิจ
 Business Laws
3 (3-0-0)
3503201 :  การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
 Network System Management and Computer Application in Business
3 (2-2-0)
3503203 :  การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
 Computer Application in Business Research Processing
3 (2-2-0)
3503901 :  การวิจัยทางธุรกิจ
 Principles of Business Rescarch
3 (2-2-0)
3504101 :  จริยธรรมทางธุรกิจ
 Business Ethics
3 (3-0-0)
3521101 :  การบัญชี 1
 Accounting 1
3 (3-0-0)
3521102 :  การบัญชี 2
 Accounting 2
3 (2-2-0)
3531101 :  การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-0)
3541101 :  หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-0)
3562104 :  การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
 Business Management with Computer Applications
3 (2-2-0)
3562402 :  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-0)
3564201 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-0)
3564908 :  สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 Seminar in Computer Business
3 (2-2-0)
3592101 :  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
 Micro - Economics 1
3 (3-0-0)
3592102 :  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
 Macro - Economics 1
3 (3-0-0)
3593301 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 Quantitative Analysis
3 (3-0-0)
4112105 :  สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
3 (3-0-0)
4121103 :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม
 Computer Programming and Algorithm
3 (2-2-0)
4121202 :  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
 Computer Programming Language 1
3 (2-2-0)
4122201 :  ฐานข้อมูลเบื้องต้น
 Introduction to Data Base
3 (2-2-0)
4122202 :  โครงสร้างข้อมูล
 Data Structure
3 (2-2-0)
4122502 :  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1
 System Analysis and Design 1
3 (2-2-0)
4122603 :  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
 Computer Graphics
3 (2-2-0)
4123603 :  โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี
 Programming Application for Finance and Accounting
3 (2-2-0)
4123615 :  โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
 Applied Program Business
3 (3-0-0)
4123617 :  การประยุกต์ใช้งานมัลติมิเดีย
 Mulitmedia Application
3 (2-2-0)

 2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3524301 :  การบัญชีเพื่อการจัดการ
 Managerial Accounting
3 (3-0-0)
3532202 :  การภาษีอากรธุรกิจ
 Business Taxation
3 (3-0-0)
3543101 :  การบริหารการตลาด
 Marketing Administration
3 (3-0-0)
3561101 :  องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-0)
3562307 :  การบริหารการผลิต
 Production Management
3 (3-0-0)

 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3503811 :  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 2
 Preparation for Professional Experience in Business Administration 2
2 (-90-0)
3504804 :  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 3
 Field Experience in Business Administration 3
5 (-350-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1711101 :  ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 1
 Vietnamese for Beginners 1
2 (3-0-0)
3523302 :  การวิเคราะห์งบการเงิน
 Financial Statement Analysis
3 (3-0-0)
3562404 :  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 Effciency Development
3 (3-0-0)
3563108 :  การพัฒนาบุคลิกภาพ
 Personality Development
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405