โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1500101 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
 Thai for Communication and Information Retrieval
3 (3-0-0)
1500102 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
 English for Communication and Information Retrieval
3 (3-0-0)
1500103 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
 English for Communication and Study Skills
3 (3-0-0)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1500104 :  ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
3 (3-0-6)
2000102 :  สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
3 (3-0-0)
2500101 :  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and self Development
3 (3-0-0)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2500102 :  วิถีไทย
 Thai Living
3 (3-0-0)
2500103 :  วิถีโลก
 Global Society and Living
3 (3-0-0)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4000105 :  วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-0)
4000106 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-0)
4000107 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-0)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    106 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา    84 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1541203 :  ภาษาไทยธุรกิจ
 Usage of Thai Language in Business
3 (3-0-0)
1551605 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 Business English 1
3 (3-0-0)
1551606 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
 Business English 2
3 (3-0-0)
2513301 :  แรงงานสัมพันธ์
  
3 (3-0-0)
2562302 :  กฎหมายธุรกิจ
 Business Laws
3 (3-0-0)
3501201 :  การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารธุรกิจ 1
  
3 (3-0-0)
3501202 :  การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารธุรกิจ 2
  
3 (3-0-0)
3503901 :  การวิจัยทางธุรกิจ
 Principles of Business Rescarch
3 (2-2-0)
3511301 :  การบริหารงานสำนักงาน
 Office Management
3 (3-0-0)
3521101 :  การบัญชี 1
 Accounting 1
3 (3-0-0)
3521102 :  การบัญชี 2
 Accounting 2
3 (2-2-0)
3522102 :  การบัญชีต้นทุน 1
  
3 (3-0-0)
3522103 :  การบัญชีชั้นกลาง 1
  
3 (3-0-0)
3522104 :  การบัญชีชั้นกลาง 2
  
3 (3-0-0)
3523202 :  การบัญชีเฉพาะกิจ
  
3 (3-0-0)
3523204 :  การบัญชีรัฐบาล
  
3 (3-0-0)
3524201 :  การบัญชีภาษีอากร
  
3 (3-0-0)
3531101 :  การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-0)
3531102 :  การเงินและการธนาคาร
  
3 (3-0-0)
3532401 :  การบริหารการเงิน
 Financial Management
3 (3-0-0)
3533301 :  หลักการลงทุน
  
3 (3-0-0)
3533404 :  การวางแผนและการควบคุมกำไร
 Profit and Planning Control
3 (3-0-0)
3541101 :  หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-0)
3541301 :  การขายส่งและการขายปลีก
  
3 (3-0-0)
3542107 :  นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
  
3 (3-0-0)
3542401 :  การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
  
3 (3-0-0)
3561102 :  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
 Small Business Management
3 (3-0-0)
3562104 :  การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
 Business Management with Computer Applications
3 (2-2-0)
3562107 :  การจัดการคลังสินค้า
  
3 (3-0-0)
3562120 :  การจัดการโรงแรม
  
3 (3-0-0)
3562127 :  การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
  
3 (3-0-0)
3562130 :  การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม
  
3 (3-0-0)
3562205 :  ธุรกิจระหว่างประเทศ
 International Business Practice
3 (3-0-0)
3562207 :  จิตวิทยาธุรกิจ
 Business Psychology
3 (3--0)
3562302 :  การพัฒนาองค์การ
 Organization Development
3 (3-0-0)
3562303 :  มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
 Human Relations in Organization
3 (3-0-0)
3562304 :  การวางแผนและการบริหารโครงการ
 Planning and Project Management
3 (3-0-0)
3562305 :  หลักการวางแผน
 Planning
3 (3-0-0)
3562306 :  พฤติกรรมองค์การ
 Organization Behavior
3 (3-0-0)
3562309 :  การวางแผนและการควบคุมการผลิต
 Production Planning and Control
3 (3-0-0)
3562401 :  เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม
  
3 (3-0-0)
3562402 :  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-0)
3562404 :  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 Effciency Development
3 (3-0-0)
3563108 :  การพัฒนาบุคลิกภาพ
 Personality Development
3 (3-0-0)
3563109 :  การจัดการคุณภาพ
  
3 (3-0-0)
3563110 :  การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-0)
3563111 :  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 Small and Medium Management
3 (3-0-0)
3563112 :  การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
  
3 (3-0-0)
3563114 :  การประกอบการธุรกิจชุมชน
 Community Business Operation
3 (3-0-0)
3563204 :  ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร
 Management Information System
3 (3-0-0)
3563403 :  การสรรหาและบรรจุพนักงาน
  
3 (3-0-0)
3563404 :  การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
 Personnel Development and Training
3 (3-0-0)
3563405 :  การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์
  
3 (3-0-0)
3563406 :  การวิเคราะห์งาน
 Job Analysis
3 (3-0-0)
3564201 :  นโยบายธุรกิจ
 Strategic Management
3 (3-0-0)
3581101 :  การประกันภัย
  
3 (3-0-0)
3592101 :  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
 Micro - Economics 1
3 (3-0-0)
3592102 :  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
 Macro - Economics 1
3 (3-0-0)
3593206 :  เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์
  
3 (3-0-0)
3593301 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 Quantitative Analysis
3 (3-0-0)
4111102 :  สถิติธุรกิจ 1
 Business Statistics 1
3 (3-0-0)
4122604 :  โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
 Software Package and Application
3 (2-2-0)
4123615 :  โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
 Applied Program Business
3 (3-0-0)

 2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3524301 :  การบัญชีบริหาร
 Managerial Accounting
3 (3-0-0)
3532202 :  การภาษีอากรธุรกิจ
 Business Taxation
3 (3-0-0)
3543101 :  การบริหารการตลาด
 Marketing Administration
3 (3-0-0)
3561101 :  องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-0)
3562307 :  การบริหารการผลิต
 Production Management
3 (3-0-0)

 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3504804 :  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 3
 Field Experience in Business Administration 3
5 (-350-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405