โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1500101 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
 Thai for Communication and Information Retrieval
3 (3-0-0)
1500102 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
 English for Communication and Information Retrieval
3 (3-0-0)
1500103 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
 English for Communication and Study Skills
3 (3-0-0)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1500104 :  ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
3 (3-0-6)
2000102 :  สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
3 (3-0-0)
2500101 :  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and self Development
3 (3-0-0)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2500102 :  วิถีไทย
 Thai Living
3 (3-0-0)
2500103 :  วิถีโลก
 Global Society and Living
3 (3-0-0)
2500104 :  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 Human being and Environment
3 (3-0-0)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4000105 :  วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-0)
4000106 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-0)
4000107 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-0)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    100 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา    78 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1711101 :  ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 1
 Vietnamese for Beginners 1
2 (3-0-0)
3521101 :  การบัญชี 1
 Accounting 1
3 (3-0-0)
3562404 :  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 Effciency Development
3 (3-0-0)
3563108 :  การพัฒนาบุคลิกภาพ
 Personality Development
3 (3-0-0)
4091606 :  คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
 Mathematics for Computer
3 (3-0-0)
4121103 :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม
 Computer Programming and Algorithm
3 (2-2-0)
4121201 :  การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล
 Data and File Processing
3 (3-0-0)
4121202 :  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
 Computer Programming Language 1
3 (2-2-0)
4121401 :  ระบบปฏิบัติการ 1
 Operating Systems 1
3 (3-0-0)
4122202 :  โครงสร้างข้อมูล
 Data Structure
3 (2-2-0)
4122502 :  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1
 System Analysis and Design 1
3 (2-2-0)
4122701 :  ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
 Computer Systems and Architecture
3 (2-2-0)
4122702 :  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
 Computer Architecture and Assembly Language
3 (2-2-0)
4123201 :  ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 Database Management System
3 (2-2-0)
4123305 :  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
 High-Level Language Programming
3 (2-2-0)
4123702 :  ระบบการสื่อสารข้อมูล
 Data Communication System
3 (3-0-0)
4124902 :  การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 Independent Study in Computer Programming
3 (2-2-0)
5653605 :  ระบบสารสนเทศสำนักงาน
 Office Information Systems
3 (3-0-0)

 2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3561101 :  องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-0)
3561204 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 Introduction to Business Operation
3 (3-0-0)
3591105 :  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 General Economics
3 (3-0-0)
4122602 :  โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
 Programming Application for Office Automation
3 (2-2-0)
4122606 :  โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 Programming Application in Management Information System
3 (2-2-0)

 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123801 :  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
 Preparation for Professional Experience in Computer 3
2 (3-0-0)
4124801 :  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
 Field Experience in Computer 3
5 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011309 :  ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-0)
4021101 :  เคมีทั่วไป 1
  
3 (3-0-0)
4031107 :  ชีววิทยาพื้นฐาน
  
3 (3-0-0)
4091401 :  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
 Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-0)
4092401 :  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
 Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-0)
4092601 :  พีชคณิตเชิงเส้น 1
  
3 (3-0-0)
4094407 :  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
  
3 (3-0-0)
4111101 :  หลักสถิติ
 Principles of Statistics
3 (3-0-0)
4113105 :  สถิติเพื่อการวิจัย
 Statistics for Research
3 (3-0-0)
4121402 :  ระบบปฏิบัติการ 2
 Operating System 2
3 (2-2-0)
4121701 :  ดิจิตอลเบื้องต้น
 Introduction to Digital Concept
3 (2-2-0)
4122102 :  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย
  
3 (3-0-0)
4122201 :  ฐานข้อมูลเบื้องต้น
 Introduction to Data Base
3 (2-2-0)
4122504 :  การวิจัยการดำเนินงาน 1
 Operation Research 1
3 (2-2-0)
4122603 :  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
 Computer Graphics
3 (2-2-0)
4122604 :  โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
 Software Package and Application
3 (2-2-0)
4123401 :  โปรแกรมควบคุมระบบ
 System Programming
3 (3-0-0)
4123402 :  ดีสครีตและโครงสร้าง
  
3 (3-0-0)
4123601 :  โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
 Programming Application for Statistics and Research
3 (2-2-0)
4123603 :  โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี
 Programming Application for Finance and Accounting
3 (2-2-0)
4123604 :  โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า
  
3 (3-0-0)
4123605 :  โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน
 Programming Application for Personal Record and Payroll
3 (2-2-0)
4123608 :  โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  
3 (3-0-0)
4123612 :  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 Computer Assisted Instruction
3 (2-2-0)
4123613 :  คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
  
3 (3-0-0)
4123617 :  การประยุกต์ใช้งานมัลติมิเดีย
 Mulitmedia Application
3 (2-2-0)
4123704 :  ไมโครโปรเซสเซอร์
  
3 (3-0-0)
4123705 :  การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
 Circuit Description and Microcomputer Maintenance
3 (2-2-0)
4123903 :  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 Special Topecs in Computer
3 (2-2-0)
4124501 :  ปัญญาประดิษฐ์
 Artificial Intelligence
3 (2-2-0)
4124502 :  การจำลองและโมเดล
  
3 (3-0-0)
4124503 :  การสร้างคอมไพเลอร์
  
3 (3-0-0)
4124901 :  การสัมมนาคอมพิวเตอร์
 Seminar in Computer
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405