โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    106 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา    84 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    15 หน่วยกิต
 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405