โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    31 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มภาษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30101101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication I
3 (3-0-6)
30101102 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication II
3 (2-2-5)
30101103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 English for Academic Purpose
3 (2-2-5)
30101104 :  ทักษะภาษาไทย
 Thai Language Skills
3 (3-0-6)
30101105 :  ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
 Vietnamese for Beginners
3 (2-2-5)
30101122 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30100106 :  การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
 Speaking and Personality Development
3 (3-0-6)
30102107 :  ชีวิตกับความสุข
 Life and Happiness
3 (2-2-5)
30102108 :  ปรัชญากับความจริงของชีวิต
 Philosophy to Meaning of Life
3 (3-0-6)
30102109 :  สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
3 (3-0-6)
30102110 :  กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sport, Health, Fitness and Wellness Development
3 (2-2-5)
30102111 :  สังคมไทย
 Thai Society
3 (3-0-6)
30102112 :  สังคมมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 Human Society in the Greater Mekong Sub-region
3 (3-0-6)
30102113 :  มนุษย์กับสังคม
 Human and Society
3 (3-0-6)
30102114 :  เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิต
 Sufficiency Economy and Life
3 (2-2-5)
30102115 :  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 Local Wisdom
3 (3-0-6)

 1.3 กลุมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30103116 :  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
30103117 :  มนุษย์กับการใช้เหตุผล
 Man and Reasoning
3 (3-0-6)
30103118 :  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Computer and Information Technology
3 (2-2-5)
30103119 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
 Science and Technology for Quality of Life
3 (3-0-6)
30103120 :  สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต
 Environment and Quality of Life
3 (3-0-6)
30103121 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30104123 :  พลศึกษา
 Physical Education
1 (0-2-3)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    129 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    54 หน่วยกิต
 2.1.1 ครูบังคับ    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30111701 :  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
 Languange and Technology for Teacher
3 (2-2-5)
30111702 :  การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
30111703 :  การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
 Instructional Design and Management
3 (3-0-6)
30111704 :  จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (3-0-6)
30111705 :  การวัดและการประเมินผลการศึกษา
 Educational Measurement and Evaluation
3 (3-0-6)
30111706 :  การบริหารจัดการในห้องเรียน
 Classroom Management
3 (3-0-6)
30111707 :  การวิจัยทางการศึกษา
 Educational Research
3 (3-0-6)
30111708 :  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Educational Innovation and Information Technology
3 (2-2-5)
30111709 :  ความเป็นครูมืออาชีพ
 Teacher Professional
3 (3-0-6)

 2.1.2 ครูเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30111801 :  การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Lifelong Learning
3 (3-0-6)
30111802 :  การสอนโครงการ
 Project Teaching
3 (2-2-5)
30111803 :  การออกแบบบทเรียนออนไลน์
 Web page Learning Design
3 (2-2-5)
30111804 :  การแนะแนวและการให้คำปรึกษาในโรงเรียน
 Guidance and Counseling in School
3 (3-0-6)
30111805 :  การศึกษาเด็ก
 Child Study
3 (3-0-6)
30111806 :  หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา
 Principles Theories and Process of Educational Administration
3 (3-0-6)
30111807 :  จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Psychological Aspects of Exceptional Children
3 (3-0-6)
30111808 :  โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการศึกษา
 Statistical Package for Education
3 (2-2-5)
30111809 :  การศึกษากับชุมชน
 Education and Communnite
3 (2-2-5)
30111810 :  จิตวิทยาวัยรุ่น
 Psychology of Adolescence
3 (2-0-5)
30111811 :  การศึกษากับชุมชน
 Community and Education
3 (3-0-6)

 2.1.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30110501 :  ประสบการณ์วิชาชีพครู 1
 Professional Experience I
3 (1-2-4)
30110502 :  ประสบการณ์วิชาชีพครู 2
 Professional Experience II
3 (2-2-5)
30110503 :  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Instructional Practice in School I
6 (0-30-0)
30110504 :  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Instructional Practice in School II
6 (0-30-0)

 3 วิชาเอกทั้งหมด    75 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30110301 :  พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
 Development for Science
3 (3-0-6)
30110301 :  พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
 Development for Science
3 (3-0-6)
30110302 :  ทักษะและโครงงานสำหรับครูวิทยาศาสตร์
 Teaching Skill and Project for Science Teachers
3 (2-2-5)
30110302 :  ทักษะและโครงงานสำหรับครูวิทยาศาสตร์
 Teaching Skill and Project for Science Teachers
3 (2-2-5)
30110303 :  การบริหารและการจัดการห้องปฏิบัติการ
 Laboratory Management
3 (2-2-5)
30110304 :  ฟิสิกส์ 1
 Physics I
3 (2-2-5)
30110305 :  ฟิสิกส์ 2
 Physics II
3 (2-2-5)
30110305 :  ฟิสิกส์ 2
 Physics ll
3 (2-2-5)
30110306 :  เคมี 1
 Chemistry I
3 (2-2-5)
30110307 :  เคมี 2
 Chemistry II
3 (2-2-5)
30110307 :  เคมี 2
 Chemistry II
3 (2-2-5)
30110308 :  เคมีวิเคราะห์
 Analytical Chemistry
3 (2-2-5)
30110308 :  เคมีวิเคราะห์
 Analytical Chemistry
3 (2-2-5)
30110309 :  ชีววิทยา 1
 Biology I
3 (2-2-5)
30110310 :  ชีววิทยา 2
 Biology II
3 (2-2-5)
30110311 :  นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
 Ecology and Environment
3 (2-3-5)
30110311 :  นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
 Ecology and Environment
3 (2-3-5)
30110312 :  พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
 Genetics and Evolution
3 (2-3-5)
30110312 :  พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
 Genetics and Evolution
3 (2-3-5)
30110313 :  ดาราศาสตร์และอวกาศ
 Astronomy and Space
3 (2-2-5)
30110314 :  ธรณีวิทยาทั่วไป
 General Geology
3 (3-0-6)
30110315 :  คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
  
3 (0-0-0)
30110315 :  คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
 Mathematics for Science I
3 (3-0-6)
30110316 :  คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
 Mathematics for Science II
3 (3-0-6)
30110317 :  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
 English for Science I
3 (3-0-6)
30110318 :  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
 English for Science II
3 (3-0-6)
30110319 :  สัมมนา
 Seminar
3 (1-2-4)
30110319 :  สัมมนา
 Seminar
3 (1-2-4)
30110320 :  โครงงานวิจัยทางวิทยาศาตร์
 Research in Science
3 (2-2-5)
30110320 :  โครงงานวิจัยทางวิทยาศาตร์
 Research in Science
3 (2-2-5)
30110401 :  อุณหพลศาสตร์
 Thermodynamics
3 (3-0-6)
30110401 :  อุณหพลศาสตร์
 Thermodynamics
3 (3-0-6)
30110402 :  อิเล็กทรอนิกส์ 1
 Electronics I
3 (2-2-5)
30110402 :  อิเล็กทรอนิกส์ 1
 Electronics I
3 (2-2-5)
30110403 :  ฟิสิกส์ของคลื่น
 Electronics II
3 (3-0-6)
30110404 :  ฟิสิกส์แผนใหม่
 Modern Physics
3 (3-0-6)
30110405 :  กลศาสตร์ 1
 Mechanics I
3 (3-0-6)
30110409 :  เคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry I
3 (3-0-6)
30110410 :  เคมีอนินทรีย์
 Inorganic Chemistry
3 (3-0-6)
30110410 :  เคมีอนินทรีย์
 Inorganic Chemistry
3 (3-0-6)
30110411 :  เคมีเชิงฟิสิกส์
 Physical Chemistry
3 (3-0-6)
30110413 :  เทคโนโลยีเกี่ยวกับปิโตรเลียม
 Petroleum Technology
3 (3-0-6)
30110413 :  เทคโนโลยีเกี่ยวกับปิโตรเลียม
 Petroleum Technology
3 (3-0-6)
30110414 :  ชีวเคมี
 Biochemistry
3 (3-0-6)
30110415 :  สัตววิทยา
 Zoology
3 (2-3-5)
30110417 :  จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (3-2-5)
30110417 :  จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (3-2-5)
30110418 :  อนุกรมวิธาน
 Taxonomy
3 (2-3-5)
30110419 :  สรีรวิทยาทั่วไป
 General Physiology
3 (3-2-5)
30110420 :  เทคโนโลยีชีวภาพ
 Biotechnology
3 (2-3-5)
30110420 :  เทคโนโลยีชีวภาพ
 Biotechnology
3 (2-3-5)

 3.1 วิชาเอก    60 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30110301 :  พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
 Development for Science
3 (3-0-6)
30110302 :  ทักษะและโครงงานสำหรับครูวิทยาศาสตร์
 Teaching Skill and Project for Science Teachers
3 (2-2-5)
30110303 :  การบริหารและการจัดการห้องปฏิบัติการ
 Laboratory Management
3 (2-2-5)
30110304 :  ฟิสิกส์ 1
 Physics I
3 (2-2-5)
30110305 :  ฟิสิกส์ 2
 Physics ll
3 (2-2-5)
30110306 :  เคมี 1
 Chemistry I
3 (2-2-5)
30110307 :  เคมี 2
 Chemistry II
3 (2-2-5)
30110308 :  เคมีวิเคราะห์
 Analytical Chemistry
3 (2-2-5)
30110309 :  ชีววิทยา 1
 Biology I
3 (2-2-5)
30110310 :  ชีววิทยา 2
 Biology II
3 (2-2-5)
30110311 :  นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
 Ecology and Environment
3 (2-3-5)
30110312 :  พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
 Genetics and Evolution
3 (2-3-5)
30110313 :  ดาราศาสตร์และอวกาศ
 Astronomy and Space
3 (2-2-5)
30110314 :  ธรณีวิทยาทั่วไป
 General Geology
3 (3-0-6)
30110315 :  คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
 Mathematics for Science I
3 (3-0-6)
30110316 :  คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
 Mathematics for Science II
3 (3-0-6)
30110317 :  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
 English for Science I
3 (3-0-6)
30110318 :  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
 English for Science II
3 (3-0-6)
30110319 :  สัมมนา
 Seminar
3 (1-2-4)
30110320 :  โครงงานวิจัยทางวิทยาศาตร์
 Research in Science
3 (2-2-5)

 3.2 วิชาเอกเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30110401 :  อุณหพลศาสตร์
 Thermodynamics
3 (3-0-6)
30110402 :  อิเล็กทรอนิกส์ 1
 Electronics I
3 (2-2-5)
30110403 :  ฟิสิกส์ของคลื่น
 Electronics II
3 (3-0-6)
30110404 :  ฟิสิกส์แผนใหม่
 Modern Physics
3 (3-0-6)
30110405 :  กลศาสตร์ 1
 Mechanics I
3 (3-0-6)
30110406 :  แม่เหล็กไฟฟ้า 1
 Electromagnetism I
3 (3-0-6)
30110407 :  กลศาสตร์ควอนตัม 1
 Quantum Mechanics I
3 (3-0-6)
30110408 :  คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 3
 Mathematics for Science III
3 (3-0-6)
30110409 :  เคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry I
3 (3-0-6)
30110410 :  เคมีอนินทรีย์
 Inorganic Chemistry
3 (3-0-6)
30110411 :  เคมีเชิงฟิสิกส์
 Physical Chemistry
3 (3-0-6)
30110412 :  เคมีอินทรีย์ 2
 Organic Chemistry II
3 (2-2-5)
30110413 :  เทคโนโลยีเกี่ยวกับปิโตรเลียม
 Petroleum Technology
3 (3-0-6)
30110414 :  ชีวเคมี
 Biochemistry
3 (3-0-6)
30110415 :  สัตววิทยา
 Zoology
3 (2-3-5)
30110416 :  พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-5)
30110417 :  จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (3-2-5)
30110418 :  อนุกรมวิธาน
 Taxonomy
3 (2-3-5)
30110419 :  สรีรวิทยาทั่วไป
 General Physiology
3 (3-2-5)
30110420 :  เทคโนโลยีชีวภาพ
 Biotechnology
3 (2-3-5)
30110421 :  เทคนิคทางชีววิทยา
 Techniques in Biology
3 (2-3-5)

 4 เลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405