โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    31 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30101101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication I
3 (3-0-6)
30101102 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication II
3 (2-2-5)
30101103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 English for Academic Purpose
3 (2-2-5)
30101104 :  ทักษะภาษาไทย
 Thai Language Skills
3 (3-0-6)
30101122 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30100106 :  การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
 Speaking and Personality Development
3 (3-0-6)
30102107 :  ชีวิตกับความสุข
 Life and Happiness
3 (2-2-5)
30102108 :  ปรัชญากับความจริงของชีวิต
 Philosophy to Meaning of Life
3 (3-0-6)
30102109 :  สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
3 (3-0-6)
30102110 :  กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sport, Health, Fitness and Wellness Development
3 (2-2-5)
30102111 :  สังคมไทย
 Thai Society
3 (3-0-6)
30102112 :  สังคมมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 Human Society in the Greater Mekong Sub-region
3 (3-0-6)
30102113 :  มนุษย์กับสังคม
 Human and Society
3 (3-0-6)
30102114 :  เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิต
 Sufficiency Economy and Life
3 (2-2-5)
30102115 :  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 Local Wisdom
3 (3-0-6)

 1.3 กลุมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30103116 :  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
30103117 :  มนุษย์กับการใช้เหตุผล
 Man and Reasoning
3 (3-0-6)
30103118 :  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Computer and Information Technology
3 (2-2-5)
30103119 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
 Science and Technology for Quality of Life
3 (3-0-6)
30103121 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30104123 :  พลศึกษา
 Physical Education
1 (0-2-3)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    129 หน่วยกิต
 2.1 วิชาชีพครู    54 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30111701 :  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
 Languange and Technology for Teacher
3 (2-2-5)
30111702 :  การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
30111703 :  การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
 Instructional Design and Management
3 (3-0-6)
30111704 :  จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (3-0-6)
30111705 :  การวัดและการประเมินผลการศึกษา
 Educational Measurement and Evaluation
3 (3-0-6)
30111706 :  การบริหารจัดการในห้องเรียน
 Classroom Management
3 (3-0-6)
30111707 :  การวิจัยทางการศึกษา
 Educational Research
3 (3-0-6)
30111708 :  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Educational Innovation and Information Technology
3 (2-2-5)
30111709 :  ความเป็นครูมืออาชีพ
 Teacher Professional
3 (3-0-6)

 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30111801 :  การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Lifelong Learning
3 (3-0-6)
30111802 :  การสอนโครงการ
 Project Teaching
3 (2-2-5)
30111803 :  การออกแบบบทเรียนออนไลน์
 Web page Learning Design
3 (2-2-5)
30111804 :  การแนะแนวและการให้คำปรึกษาในโรงเรียน
 Guidance and Counseling in School
3 (3-0-6)
30111805 :  การศึกษาเด็ก
 Child Study
3 (3-0-6)
30111806 :  หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา
 Principles Theories and Process of Educational Administration
3 (3-0-6)
30111807 :  จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Psychological Aspects of Exceptional Children
3 (3-0-6)
30111808 :  โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการศึกษา
 Statistical Package for Education
3 (2-2-5)
30111809 :  การศึกษากับชุมชน
 Education and Communnite
3 (2-2-5)

 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30106501 :  ประสบการณ์วิชาชีพครู 1
 Professional Experience I
3 (0-180-0)
30106502 :  ประสบการณ์วิชาชีพครู 2
 Professional Experience II
3 (0-180-0)
30106503 :  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Instructional Practice in School I
6 (0-450-0)
30106504 :  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Instructional Practice in School II
6 (0-450-0)

 3 วิชาเอก    75 หน่วยกิต
 3.1 วิชาเอกบังคับ    60 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30106301 :  การศึกษาปฐมวัย
 Early Childhood Education
3 (2-0-5)
30106302 :  พัฒนาการเด็กปฐมวัย
 Early Childhood Development
3 (0-0-0)
30106303 :  การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
 Language Experiences for Early Childhood
3 (1-2-4)
30106304 :  การพัฒนาลักษณะด้านจิตสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
 Developing Psychosocial for Early Childhood
3 (2-2-5)
30106305 :  สื่อและการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
 Learning Media and Toys for Pre-school Children Development
3 (2-2-5)
30106306 :  การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Science Experiences for Early Childhood
3 (2-2-5)
30106307 :  การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Mathematic Experiences for Early Childhood
3 (2-2-5)
30106308 :  การจัดการประสบการณ์ทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
 Creative Art Experiences for Early Childhood
3 (2-2-5)
30106309 :  การจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
 Movement Experiences for Early Childhood
3 (2-2-5)
30106310 :  การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย
 Inclusive Education for Early Childhood
3 (2-2-5)
30106311 :  การบริหารและการจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
 Administration and Management of Early Childhood Education
3 (3-0-6)
30106312 :  การสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
 Seminar in Early Childhood Education
3 (2-2-5)
30106313 :  การให้ความรู้การดูแลเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง
 Parents Education for Early Childhood Caring
3 (2-2-5)
30106314 :  การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 Assessment for Early Childhood Development
3 (3-0-6)
30106315 :  การออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองสำหรับเด็กปฐมวัย
 Designing Activities with Brain-compatible Learning for Preschool Children
3 (2-2-5)
30106316 :  ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
 Creative Thinking for Y Early Childhood
3 (2-0-5)
30106317 :  ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
 Cognitive Skill for Early Childhood
3 (2-2-5)
30106318 :  กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
 Learning Management Process for Early Childhood
3 (2-2-5)
30106319 :  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
 Educational Standard fo Early Childhood
3 (2-2-5)
30106320 :  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
 Curriculum for Early Childhood Education
3 (3-0-6)

 3.2 วิชาเอกเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30106401 :  นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
 Stories and Puppets for Pre-school Children
3 (2-2-5)
30106402 :  คอมพิวเตอร์สำหรับครูปฐมวัย
 Computer for Early Childhood Teachers
3 (2-2-5)
30106403 :  นาฏลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย
 Creative Dramatic for Eatrly Childhood
3 (2-2-5)
30106404 :  เกษตรสำหรับเด็กปฐมวัย
 Agriculture for Early Childhood
3 (2-2-5)
30106405 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูปฐมวัย 1
 English for Early Childlhood Teachers I
3 (2-2-5)
30106406 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูปฐมวัย 2
 English for Early Childhood Teachers II
3 (2-2-5)
30106407 :  การจัดชั้นเรียนเด็กปฐมวัย
 Early Childhood Classroom Management
3 (2-2-5)
30106408 :  สุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
 Art Appreciation for Early Childhood Teachers
3 (2-2-5)
30106409 :  หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย
 Literature for Pre-school Children
3 (2-2-5)
30106410 :  พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กต่างวัฒนธรรม
 Language Instruction for Cross Cultural Children
3 (2-2-3)
30106411 :  การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
 Behavioral Study in Young Children
3 (2-2-5)
30106412 :  โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
 Nutrition for Early Childhood
3 (2-2-5)
30106413 :  สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็กปฐมวัย
 Health for Mother and Early Childhood
3 (2-2-5)
30106414 :  ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย
 Musical for Early Childhood
3 (2-2-5)
30106415 :  การวิจัยและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย
 Research and Media Development for Early Childhood
3 (2-2-5)
30106416 :  สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
 Environmental Education for Early Childhood
3 (2-2-5)
30106417 :  โครงการทางการศึกษาปฐมวัย
 Project in Early Childhood Education
3 (2-2-5)
30106418 :  การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย
 Classroom Research of Early Childhood Education
3 (2-2-5)
30106419 :  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 Exercise for Health
1 (0-2-1)
30106420 :  ความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
 Safety for Children
3 (2-2-5)
30106421 :  นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
 Educational Innovation for Early Childhood Education
3 (2-2-5)
30106422 :  โครงการศึกษาอิสระการศึกษาปฐมวัย
 Independent Study for Early Childhood
3 (2-2-5)
30106423 :  การคุ้มครองสิทธิเด็ก
 Children Right Advocacy
3 (2-2-5)

 4 เลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405