โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    31 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30101101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication I
3 (3-0-6)
30101102 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication II
3 (2-2-5)
30101103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 English for Academic Purposes
3 (2-2-5)
30101103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 English for Academic Purpose
3 (2-2-5)
30101104 :  ทักษะภาษาไทย
 Thai Language Skills
3 (3-0-6)
30101122 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30100106 :  การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
 Speaking and Personality Development
3 (3-0-6)
30102107 :  ชีวิตกับความสุข
 Life and Happiness
3 (2-2-5)
30102108 :  ปรัชญากับความจริงของชีวิต
 Philosophy and the Meaning of Life
3 (3-0-6)
30102108 :  ปรัชญากับความจริงของชีวิต
 Philosophy and the Meaning of Life
3 (3-0-6)
30102108 :  ปรัชญากับความจริงของชีวิต
 Philosophy to Meaning of Life
3 (3-0-6)
30102109 :  สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
3 (3-0-6)
30102110 :  กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sport, Health, Fitness and Wellness Development
3 (2-2-5)
30102111 :  สังคมไทย
 Thai Society
3 (3-0-6)
30102112 :  สังคมมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 Human Society in the Greater Mekong Sub-region
3 (3-0-6)
30102113 :  มนุษย์กับสังคม
 Human and Society
3 (3-0-6)
30102114 :  เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิต
 Sufficiency Economy and Life
3 (2-2-5)
30102115 :  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 Local Wisdom
3 (3-0-6)
30102130 :  มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 Man and Society in the Greater Mekong Sub-region
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30103116 :  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
30103116 :  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
30103117 :  มนุษย์กับการใช้เหตุผล
 Man and Reasoning
3 (3-0-6)
30103118 :  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Computer and Information Technology
3 (2-2-5)
30103119 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
 Science and Technology for Quality of Life
3 (3-0-6)
30103119 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
 Science and Technology for Quality of Life
3 (3-0-6)
30103120 :  สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต
 Environment and Quality of Life
3 (3-0-6)
30103121 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30104123 :  พลศึกษา
 Physical Education
1 (0-2-3)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    90 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114201 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป
 Introduction to Law
3 (3-0-6)
30114202 :  รัฐศาสตร์ทั่วไป
 Principles of Political Science
3 (3-0-6)
30114202 :  รัฐศาสตร์ทั่วไป
 Principles of Political Science
3 (3-0-6)
30114203 :  ธุรกิจพื้นฐานกับการพัฒนา
 Foundation Business Operation for Development
3 (3-0-6)
30114204 :  พื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
 Foundation of Social Economics and Political
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาแกน    72 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาแกนบังคับ    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114209 :  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  
3 (2-2-5)
30114301 :  ทฤษฏีและหลักการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Theory and Principles of Social and Environmental Development
3 (3-0-6)
30114302 :  พื้นฐานการจัดการการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Foundation of Social and Environmental Development Management
3 (3-0-6)
30114303 :  การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน
 Community Study and Analysis
3 (3-0-6)
30114303 :  การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน
 Community Study and Analysis
3 (3-0-6)
30114304 :  การวางแผนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Social Development and Environment planning
3 (3-0-6)
30114305 :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)
30114305 :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)
30114306 :  หลักการและกลยุทธ์การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสังคม
 Principles and Strategies of Training for Social Development
3 (2-2-5)
30114307 :  การจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจชุมชน
 Management in Economy and Community Business
3 (3-0-6)
30114308 :  สถิติเพื่อการวิจัยทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Statistics for Social Development and Environment Research
3 (3-0-6)
30114309 :  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Principles and Strategies of Training for Social Development
3 (2-2-5)
30114310 :  การฝึกปฎิบัติการวิจัยทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Practical for Social Sciences and Environment Research
3 (2-2-5)
30114311 :  การบริหารการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Management for Social Development and Environment
3 (3-0-6)
30114312 :  การคิดเชิงระบบ
 System thinking
3 (3-0-6)
30114313 :  คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Moral and Ethics for Social Development and Environment
3 (3-0-6)
30114314 :  สัมมนาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Seminar on Social and Environmental Development
3 (2-2-5)
30114315 :  ห้องปฏิบัติการทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Social and Environmental Development Cockpit by Computer And Information Technology
3 (2-2-5)

 2.2.2 วิชาเลือกพื้นฐานการพัฒนา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114412 :  สวัสดิการสังคม
 Social Welfare
3 (3-0-6)
30114415 :  สตรีกับการพัฒนา
 Gender and Development
3 (3-0-6)
30114422 :  การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนา
 Computer Applications for Development
3 (3-0-6)
30114423 :  การบริหารและการจัดการโครงการพัฒนา
 Development Project Administration and Management
3 (3-0-6)

 2.2.3 วิชาเลือกการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114430 :  มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการบริหารการจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Socio-cultural Context and Natural Resources and Environment Development
3 (3-0-6)
30114431 :  นิเวศวิทยาวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 Cultural Ecology for sustainable Development
3 (3-0-6)
30114433 :  การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 Promotion of Environment Quality
3 (3-0-6)
30114434 :  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 Environmental Management System
3 (3-0-6)
30114435 :  กฏหมายสิ่งแวดล้อม
 Environmental Law
3 (3-0-6)
30114437 :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 Geographic Information for Development
3 (2-2-5)
30114440 :  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 Environmental Impacts Assessments (EIA)
3 (3-0-6)
30114443 :  ปัญหาพิเศษ ทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Special problems in Social and Environmental Development
3 (3-0-6)

 2.2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114501 :  สหกิจศึกษาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Co-operative Education for Social and Environmental Development
6 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 วิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102131 :  จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
30114439 :  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรในงานพัฒนาสังคม
 The Development and Resoursce Management in Social
3 (2-2-5)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405