โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    31 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30101101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication I
3 (3-0-6)
30101102 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication II
3 (2-2-5)
30101103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 English for Academic Purpose
3 (2-2-5)
30101104 :  ทักษะภาษาไทย
 Thai Language Skills
3 (3-0-6)
30101105 :  ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
 Vietnamese for Beginners
3 (2-2-5)
30101122 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30100106 :  การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
 Speaking and Personality Development
3 (3-0-6)
30102107 :  ชีวิตกับความสุข
 Life and Happiness
3 (2-2-5)
30102108 :  ปรัชญากับความจริงของชีวิต
 Philosophy to Meaning of Life
3 (3-0-6)
30102109 :  สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
3 (3-0-6)
30102110 :  กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sport, Health, Fitness and Wellness Development
3 (2-2-5)
30102111 :  สังคมไทย
 Thai Society
3 (3-0-6)
30102112 :  สังคมมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 Human Society in the Greater Mekong Sub-region
3 (3-0-6)
30102113 :  มนุษย์กับสังคม
 Human and Society
3 (3-0-6)
30102114 :  เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิต
 Sufficiency Economy and Life
3 (2-2-5)
30102115 :  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 Local Wisdom
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30103116 :  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
30103117 :  มนุษย์กับการใช้เหตุผล
 Man and Reasoning
3 (3-0-6)
30103118 :  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Computer and Information Technology
3 (2-2-5)
30103119 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
 Science and Technology for Quality of Life
3 (3-0-6)
30103120 :  สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต
 Environment and Quality of Life
3 (3-0-6)
30103121 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30104123 :  พลศึกษา
 Physical Education
1 (0-2-3)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    129 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    54 หน่วยกิต
 2.1.1 รายวิชาครูบังคับ    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30111701 :  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
 Languange and Technology for Teacher
3 (2-2-5)
30111702 :  การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
30111703 :  การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
 Instructional Design and Management
3 (3-0-6)
30111704 :  จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (3-0-6)
30111705 :  การวัดและการประเมินผลการศึกษา
 Educational Measurement and Evaluation
3 (3-0-6)
30111706 :  การบริหารจัดการในห้องเรียน
 Classroom Management
3 (3-0-6)
30111707 :  การวิจัยทางการศึกษา
 Educational Research
3 (3-0-6)
30111708 :  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Educational Innovation and Information Technology
3 (2-2-5)
30111709 :  ความเป็นครูมืออาชีพ
 Teacher Professional
3 (3-0-6)

 2.1.2 รายวิชาครูเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30111801 :  การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Lifelong Learning
3 (3-0-6)
30111802 :  การสอนโครงการ
 Project Teaching
3 (2-2-5)
30111803 :  การออกแบบบทเรียนออนไลน์
 Web page Learning Design
3 (2-2-5)
30111804 :  การแนะแนวและการให้คำปรึกษาในโรงเรียน
 Guidance and Counseling in School
3 (3-0-6)
30111805 :  การศึกษาเด็ก
 Child Study
3 (3-0-6)
30111806 :  หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา
 Principles Theories and Process of Educational Administration
3 (3-0-6)
30111807 :  จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Psychological Aspects of Exceptional Children
3 (3-0-6)
30111808 :  โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการศึกษา
 Statistical Package for Education
3 (2-2-5)
30111809 :  การศึกษากับชุมชน
 Education and Communnite
3 (2-2-5)
30111810 :  จิตวิทยาวัยรุ่น
 Psychology of Adolescence
3 (2-0-5)
30111811 :  การศึกษากับชุมชน
 Community and Education
3 (3-0-6)

 2.1.3 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30112501 :  ประสบการณ์วิชาชีพครู 1
 Professional Experience I
3 (1-2-4)
30112502 :  ประสบการณ์วิชาชีพครู 2
 Professional Experience II
3 (2-2-5)
30112503 :  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Instructional Practice in School I
6 (0-30-0)
30112504 :  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Instructional Practice in School II
6 (0-30-0)

 3 กลุ่มวิชาเอก    75 หน่วยกิต
 3.1 รายวิชาแกน    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30112301 :  โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ
 English Structure and Usage
3 (3-0-6)
30112302 :  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1
 English Listening and Speaking 1
3 (1-2-0)
30112303 :  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Linguistics
3 (3-0-6)
30112304 :  สัทศาสตร์และระบบเสียงภาษาอังกฤษ
 English Phonetics and Phonology
3 (3-2-0)
30112305 :  การสนทนาภาษาอังกฤษและการนำเสนอ
 English Conversation and Presentation
3 (1-2-4)
30112306 :  เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ
 English Reading Techniques
3 (3-0-6)
30112307 :  เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ
 English Writing Techniques
3 (3-0-0)
30112308 :  การแปลภาษาอังกฤษ 1
 English Translation 1
3 (3-0-6)

 3.2 รายวิชาเอกบังคับ    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30112309 :  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2
 English Listening and Speaking 2
3 (1-2-4)
30112310 :  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
 Academic Reading and Writing 1
3 (3-0-6)
30112311 :  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
 Academic Reading and Writing I
3 (3-0-6)
30112312 :  การเขียนอนุเฉท
 Paragraph Writing
3 (3-0-6)
30112313 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 English for Cross-cultural Communication
3 (3-0-6)
30112314 :  การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ
 English Error Analysis
3 (3-0-6)
30112315 :  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
 Teaching English as a Foreing Language
3 (3-0-6)
30112316 :  หลักสูตรและสื่อสำหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
 Curriculum and Materials for EFL
3 (3-0-6)
30112317 :  หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ
 Curriculum and Instruction in English
3 (3-0-6)
30112318 :  การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
 Seminar in the Teaching of English
3 (1-2-4)

 3.3 รายวิชาเอกเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30112401 :  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน
 English for Airline Business
3 (3-0-6)
30112402 :  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
 Business English for Tourism
3 (3-0-6)
30112403 :  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3
 Listening and Speaking English 3
3 (1-2-0)
30112404 :  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
 English Analytical Reading
3 (3-0-6)
30112405 :  การแปลภาษาอังกฤษ 2
 English Translation 2
3 (3-0-6)
30112406 :  การวิจัยในภาษาอังกฤษ
 Research in English Language
3 (1-2-4)
30112407 :  ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
 Skills Development through English Camp
3 (1-2-4)
30112408 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกและการสรุปความ
 English for Note-taking and Summarizing
3 (3-0-6)
30112409 :  วิธีสอนวรรณคดี
 Methods of Teaching Literature
3 (3-0-6)
30112410 :  วรรณกรรมสำหรับเด็ก
 Children's Literature
3 (3-0-6)

 4 หมวดเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405