โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มภาษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30101101 :  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills
3 (2-2-5)
30101102 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
 English for Social Communication
3 (2-2-3)
30101103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 English for Academic Purpose
3 (2-2-5)
30101104 :  ทักษะภาษาไทย
 Thai Language Skills
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102129 :  คุณธรรม จริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Virtue, Ethics and Life Quality Development
3 (3-0-6)
30102130 :  มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 Man and Society in the Greater Mekong Sub-region
3 (3-0-6)
30102135 :  ปัญหาสังคม และการแก้ปัญหาด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม
 Social Problems and Solutions through Principles of Virtue and Ethics
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30103116 :  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
30103121 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)
30103137 :  ชีวิตกับสุขภาพ
 Life and Health
3 (3-0-6)
30103138 :  ชีวิตกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 Life, Energy and Environment
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    132 หน่วยกิต
 2.1 วิชาชีพครู    54 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30111701 :  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
 Languange and Technology for Teacher
3 (2-2-5)
30111702 :  การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
30111703 :  การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
 Instructional Design and Management
3 (3-0-6)
30111704 :  จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (3-0-6)
30111705 :  การวัดและการประเมินผลการศึกษา
 Educational Measurement and Evaluation
3 (3-0-6)
30111706 :  การบริหารจัดการในห้องเรียน
 Classroom Management
3 (3-0-6)
30111707 :  การวิจัยทางการศึกษา
 Educational Research
3 (3-0-6)
30111708 :  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Educational Innovation and Information Technology
3 (2-2-5)
30111709 :  ความเป็นครูมืออาชีพ
 Teacher Professional
3 (3-0-6)

 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30111801 :  การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Lifelong Learning
3 (3-0-6)
30111802 :  การสอนโครงการ
 Project Teaching
3 (2-2-5)
30111803 :  การออกแบบบทเรียนออนไลน์
 Web page Learning Design
3 (2-2-5)
30111804 :  การแนะแนวและการให้คำปรึกษาในโรงเรียน
 Guidance and Counseling in School
3 (3-0-6)
30111805 :  การศึกษาเด็ก
 Child Study
3 (3-0-6)
30111806 :  หลักการทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา
  
3 (3-0-6)
30111807 :  จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Psychological Aspects of Exceptional Children
3 (3-0-6)
30111808 :  โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการศึกษา
 Statistical Package for Education
3 (2-2-5)
30111809 :  ปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทางแก้ไข
  
3 (2-2-5)
30111810 :  จิตวิทยาวัยรุ่น
 Psychology of Adolescence
3 (2-0-5)
30111811 :  การศึกษากับชุมชน
 Community and Education
3 (3-0-6)

 2.1.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30111501 :  ประสบการณ์วิชาชีพครู 1
 Instructional Practice in School I
3 (2-2-5)
30111502 :  ประสบการณ์วิชาชีพครู 2
 Professional Experience II
3 (2-2-5)
30111503 :  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Instructional Practice in School I
6 (0-36-0)
30111504 :  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Instructional Practice in School II
6 (0-36-0)

 2.2 กลุ่มวิชาเอก    78 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ    60 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30113301 :  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 Computer Architecture
3 (2-2-5)
30113302 :  ความรู้พื้นฐานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 Foundation and maintenance of computer equipment
3 (2-2-5)
30113303 :  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 Operating Computer System
3 (2-2-5)
30113304 :  ระบบฐานข้อมูล
 Data Based System
3 (2-2-5)
30113305 :  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 Data Communication and Computer Network
3 (2-2-5)
30113306 :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 Introduction to Computer Programming
3 (2-2-5)
30113307 :  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 System Analysis and Design
3 (2-2-5)
30113308 :  การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
 Design and Development of Computer Assisted Instructio
3 (2-2-5)
30113309 :  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Administration and Management
3 (2-2-5)
30113310 :  การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
 Multimedia Application
3 (2-2-5)
30113311 :  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
 Data Struture and Algorithms
3 (2-2-5)
30113312 :  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 Object-Oriented Progrmming
3 (2-2-5)
30113313 :  คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
 Computer Animation
3 (2-2-5)
30113314 :  คอมพิวเตอร์กราฟิก
 Computer Graphic
3 (3-2-5)
30113315 :  ความปลอดภัยและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Security and Ethic for Information and Communication Technology
3 (3-0-6)
30113316 :  การออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา
 Wed Design and Development for Education
3 (2-2-5)
30113317 :  ระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการศึกษา
 Computer System and Applications for Educational Technology
3 (2-2-5)
30113318 :  โครงงานพิเศษทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
 Special Project Computer for Education
3 (0-4-8)
30113319 :  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
 Computer Mathematics
3 (2-2-5)
30113320 :  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
 Web Programming
3 (2-2-5)

 2.2.2 วิชาเอกเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30113401 :  การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
 Computer Instrution Management for Primary Level
3 (2-2-5)
30113402 :  การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 Computer Instruction Managemnt for Junior Secondary Level
3 (2-2-5)
30113403 :  การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 Computer Instruction Management for Senior Secondary Level
3 (2-2-5)
30113404 :  การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
 Research and Development in Learning Computer
3 (2-2-5)
30113408 :  การเรียนรู้ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
 e-Learning
3 (2-2-5)
30113412 :  สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
 Seminar in Computer Education
3 (2-2-5)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    7 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405