โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดการศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001101 :  ทักษะภาษาไทย
 Thai Language Skills
0 (0-0-0)
30001101 :  ทักษะภาษาไทย
 Thai Language Skills
3 (2-2-5)
30001101 :  ทักษะภาษาไทย
 Thai Language Skills
3 (2-2-5)
30001101 :  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 Thai for the Workplace
3 (3-0-6)
30001102 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
3 (2-2-5)
30001102 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทส
 Thai for Foreigners
3 (2-2-5)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
30002102 :  ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
 English and Culture
3 (2-2-5)
30002102 :  ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
 English and Culture
3 (2-2-5)
30002103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
3 (2-2-5)
30002103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
3 (2-2-5)
30002103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
3 (2-2-5)
30002103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
3 (2-2-5)
30003101 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003101 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003101 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003101 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003103 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
3 (2-2-5)
30003103 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004101 :  อาเซียนศึกษา
 Asean Studies
3 (2-2-5)
30004101 :  อาเซียนศึกษา
 ASEAN Studies
3 (3-2-5)
30004102 :  คุณธรรมจริยธรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
 Virtue, Ethics and Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
30004102 :  คุณธรรมจริยธรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
 Virtue, Ethics with Social and Thai Culture
3 (3-0-6)
30004103 :  ศิลปะในการสื่อสารและการนำเสนอ
 Arts of Communication and Presentation
3 (3-0-6)
30004103 :  ศิลปะในการสื่อสารและการนำเสนอ
 Arts of Communication and Presentation
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005101 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005101 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logic
3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logic
3 (3-0-6)
30005103 :  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Use of Information Technology
3 (2-2-5)
30005103 :  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Use of Information Technology
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    94 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    48 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102301 :  หลักรัฐศาสตร์
 Principles of Political Science
3 (3-0-6)
30102301 :  หลักรัฐศาสตร์
 Principles of Political Science
3 (3-0-6)
30102302 :  หลักรัฐประศาสนศาสตร์
 Principles of Public Administration
3 (3-0-6)
30102302 :  หลักรัฐประศานศาสตร์
 Principles of Public Administration
3 (3-0-6)
30102303 :  ระบบบริหารราชการไทย
 Thai Public Administration System
3 (3-0-6)
30102304 :  การปกครองท้องถิ่นไทย
 Thai Local Organization Management
3 (3-0-6)
30102304 :  การปกครองท้องถิ่นไทย
 Thai Local Organization Management
3 (3-0-6)
30102305 :  นโยบายสาธารณะและการวางแผน
 Public Policy and Planning
3 (3-0-6)
30102306 :  การบริหารงานคลังและงบประมาณ
 Fiscal and Budgeting Administration
3 (3-0-6)
30102307 :  การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
 Project Analysis and Project Management
3 (3-0-6)
30102308 :  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
 Public Human Resource Administration
3 (3-0-6)
30102309 :  การบริหารการพัฒนา
 Development Administration
3 (3-0-6)
30102310 :  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Seminar in Public Administration
3 (2-2-5)
30102310 :  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Seminar in Public Administration
3 (3-0-6)
30102311 :  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Public Administration Research Methodology
3 (2-2-5)
30102312 :  กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 Constitutional Law
2 (2-0-4)
30102312 :  กฎหมายปกครอง
 Administrative Law
3 (3-0-6)
30102313 :  กฏหมายรัฐธรรมนูญ
 Constitutional Law
3 (3-0-6)
30102314 :  องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
30102315 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 Introduction to Business Operation
3 (3-0-6)
30102316 :  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 General Economics
3 (3-0-6)
30102317 :  การบริหารสำนักงาน
 Office Management
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102401 :  ภาวะผู้นำ
 Leadership
3 (3-0-6)
30102402 :  สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 Statistics for Social Science Research
3 (3-0-6)
30102409 :  การเมืองการปกครองของไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
30102411 :  การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
 Thai Public Enterprise Administration
3 (3-0-6)
30102417 :  การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
 Comparative Local Government and Administration
3 (3-0-6)
30102418 :  การประเมินผลโครงการ
 Program Evaluation
3 (3-0-6)
30102419 :  การวิเคราะห์นโยบาย
 Policy Analysis
3 (3-0-6)
30102420 :  คอมพิวเตอร์สำหรับการบริหาร
 Computer for Administration
3 (3-0-6)
30102422 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย
 Introduction to Law
3 (3-0-6)
30102424 :  กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป , ภาคความผิด
 Criminal Laws: General Principles, Offenses
3 (3-0-6)
30102425 :  คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร
 Ethics and Moralities for Administrators
3 (3-0-6)
30102427 :  แรงงานสัมพันธ์
 Labour Relations
3 (3-0-6)
30102428 :  กฎหมายลักษณะพยาน
 Law of Evidence
3 (3-0-6)
30102429 :  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 Law of Civil Procedures
3 (3-0-6)
30102430 :  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 Criminal Procedure
3 (3-0-6)
30102431 :  การวางแผนและการบริหารโครงการ
 Planning and Project Administration
3 (3-0-6)
30102432 :  พฤติกรรมองค์การ
 Organization Behavior
3 (3-0-6)
30102437 :  การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ
 Project Analysis and Appraisal
3 (3-0-6)
30102439 :  การพัฒนาองค์การ
 Organization Development
3 (3-0-6)
30104123 :  พลศึกษา
 Physical Education
1 (0-2-3)

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102501 :  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
 Preparation for Professtional Experience in Public Administration
2 (0-90-0)
30102502 :  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
 Professional Experience in Public Administration
5 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 วิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30102433 :  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 Work Efficiency Development
3 (3-0-6)
30102433 :  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 Work Efficiency Development
3 (3-0-6)
30102436 :  การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
 Personnel Development and Training
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405