โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มภาษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001101 :  ทักษะภาษาไทย
 Thai Language Skills
3 (2-2-5)
30001102 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
3 (2-2-5)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
30002102 :  ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
 English and Culture
3 (2-2-5)
30002103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
3 (2-2-5)
30003101 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003103 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004101 :  อาเซียนศึกษา
 Asean Studies
3 (2-2-5)
30004102 :  คุณธรรมจริยธรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
 Virtue, Ethics and Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
30004103 :  ศิลปะในการสื่อสารและการนำเสนอ
 Arts of Communication and Presentation
3 (3-0-6)

 1.3 กลุมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ    135 หน่วยกิต
 2.1 วิชาชีพครู    54 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ    27 หน่วยกิต
 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก    9 หน่วยกิต
 2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    18 หน่วยกิต
 3. วิชาเอก    81 หน่วยกิต
 3.1 วิชาเอกบังคับ    69 หน่วยกิต
 3.2 วิชาการสอนวิชาเอก    6 หน่วยกิต
 3.3 วิชาเอกเลือก    6 หน่วยกิต
 4. หมวดวิชาเลือกเสรี    7 หน่วยกิต
 4.1 เลือกเสรี    7 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405