โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001101 :  ทักษะภาษาไทย
 Thai Language Skills
3 (2-2-5)
30001102 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
3 (2-2-5)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
30002102 :  ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
 English and Culture
3 (2-2-5)
30002103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
3 (2-2-5)
30003101 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003103 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004101 :  อาเซียนศึกษา
 Asean Studies
3 (2-2-5)
30004102 :  คุณธรรมจริยธรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
 Virtue, Ethics and Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
30004103 :  ศิลปะในการสื่อสารและการนำเสนอ
 Arts of Communication and Presentation
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005101 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logic
3 (3-0-6)
30005103 :  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Use of Information Technology
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    90 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114201 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป
 Introduction to Law
3 (3-0-6)
30114202 :  รัฐศาสตร์ทั่วไป
 Principles of Political Science
3 (3-0-6)
30114203 :  ธุรกิจพื้นฐานกับการพัฒนา
 Foundation Business Operation for Development
3 (3-0-6)
30114204 :  พื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
 Foundation of Social Economics and Political
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเลือกการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114430 :  มิติทางสังคมและวัฒนธรรมกับการบริหารการจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Socio-cultural Context and Natural Resources and Environment Development
3 (3-0-6)
30114431 :  นิเวศวิทยาวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 Cultural Ecology for sustainable Development
3 (3-0-6)
30114433 :  การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 Promotion of Environment Quality
3 (3-0-6)
30114434 :  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 Environmental Management System
3 (3-0-6)
30114435 :  กฏหมายสิ่งแวดล้อม
 Environmental Law
3 (3-0-6)
30114437 :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 Geographic Information for Development
3 (2-2-5)
30114439 :  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรในงานพัฒนาสังคม
 The Development and Resoursce Management in Social
3 (2-2-5)
30114440 :  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 Environmental Impacts Assessments (EIA)
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาแกนบังคับ    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114301 :  ทฤษฏีและหลักการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Theory and Principles of Social and Environmental Development
3 (3-0-6)
30114302 :  พื้นฐานการจัดการการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Foundation of Social and Environmental Development Management
3 (3-0-6)
30114303 :  การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน
 Community Study and Analysis
3 (3-0-6)
30114304 :  การวางแผนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Social Development and Environment planning
3 (3-0-6)
30114305 :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)
30114306 :  หลักการและกลยุทธ์การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสังคม
 Principles and Strategies of Training for Social Development
3 (2-2-5)
30114307 :  การจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจชุมชน
 Management in Economy and Community Business
3 (3-0-6)
30114308 :  สถิติเพื่อการวิจัยทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Statistics for Social Development and Environment Research
3 (3-0-6)
30114309 :  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Principles and Strategies of Training for Social Development
3 (2-2-5)
30114310 :  การฝึกปฎิบัติการวิจัยทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Practical for Social Sciences and Environment Research
3 (2-2-5)
30114311 :  การบริหารการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Management for Social Development and Environment
3 (3-0-6)
30114312 :  การคิดเชิงระบบ
 System thinking
3 (3-0-6)
30114313 :  คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Moral and Ethics for Social Development and Environment
3 (3-0-6)
30114314 :  สัมมนาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Seminar on Social and Environmental Development
3 (2-2-5)
30114315 :  ห้องปฏิบัติการทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Social and Environmental Development Cockpit by Computer And Information Technology
3 (2-2-5)

 2.4 กลุ่มวิชาเลือกพื้นฐานการพัฒนา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114412 :  สวัสดิการสังคม
 Social Welfare
3 (3-0-6)
30114415 :  สตรีกับการพัฒนา
 Gender and Development
3 (3-0-6)
30114422 :  การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนา
 Computer Applications for Development
3 (3-0-6)
30114423 :  การบริหารและการจัดการโครงการพัฒนา
 Development Project Administration and Management
3 (3-0-6)
30114425 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์
 Creative Thinking
3 (3-0-6)
30114426 :  นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 Social Policy for Local Development
3 (3-0-6)

 2.5 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114501 :  สหกิจศึกษาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Co-operative Education for Social and Environmental Development
6 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114428 :  ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาสังคม
 Leadership for Social and Environmental Development
3 (3-0-6)
30114443 :  ปัญหาพิเศษ ทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Special problems in Social and Environmental Development
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405