โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10012546 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10012546 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001102 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
3 (2-2-5)
30001103 :  ภาษาไทยเชิงวิชาการ
 Thai for Academic purposes
3 (2-2-5)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
30002103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
3 (2-2-5)
30002104 :  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
 English for Occupation
3 (2-2-5)
30003101 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003104 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004104 :  มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion
3 (3-0-6)
30004105 :  คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ
 Morality, Ethics, and Leadership
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005101 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logic
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006101 :  การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information, Media, and Information Technology Literacy
3 (2-2-5)
30006102 :  สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
 Health, Sport, and Aesthetics
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    90 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114201 :  พื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
 Foundation of Society, Economics and Politics
3 (3-0-6)
30114202 :  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม
 Psychology for Social Development
3 (3-0-6)
30114203 :  กฎหมายเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม
 Laws of Social Development
3 (3-0-6)
30114204 :  วิสาหกิจเพื่อสังคม
 Social Enterprises
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114301 :  ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ
 Communication and Presentation Skills
3 (2-2-5)
30114302 :  สิ่งแวดล้อมศึกษา
 Environmental Education
3 (3-0-6)
30114303 :  แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
 Concept and Theory for Development
3 (3-0-6)
30114304 :  กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 Environmental Laws
3 (3-0-6)
30114305 :  การศึกษาชุมชน
 Community Study
3 (2-2-5)
30114306 :  การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
 Human Competency Development
3 (2-2-5)
30114307 :  สถิติเพื่อการวิจัย
 Statistics for Research
3 (3-0-6)
30114308 :  การจัดการองค์กรในภาวะการเปลี่ยนแปลง
 Organization Management in Change Situation
3 (3-0-6)
30114309 :   การคิดเชิงระบบ
 Systematic Thinking
3 (3-0-6)
30114310 :  ระเบียบวิธีวิจัย
 Research Methodology
3 (2-2-5)
30114311 :  ชายแดนศึกษา
 Border Study
3 (2-2-5)
30114312 :  การฝึกปฏิบัติการวิจัย
 Practice for Research
3 (2-2-5)
30114313 :  เมืองศึกษา
 Urban Study
3 (2-2-5)
30114314 :  นโยบายการพัฒนา
 Development Policy
3 (3-0-6)
30114315 :  การฝึกปฏิบัติการสัมมนา
 Practice for Seminar
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มวิชาเลือก    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114401 :  ภาวะผู้นำ
 Leadership
3 (3-0-6)
30114402 :  นิเวศวิทยา
 General Ecology
3 (3-0-6)
30114403 :  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 Environmental Management System
3 (3-0-6)
30114404 :  การบริหารและจัดการโครงการพัฒนา
 Project Administration and Management
3 (2-2-5)
30114405 :  พลังงานทางเลือกเพื่อสังคม
 Alternatives energy for Society
3 (2-2-5)
30114406 :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resource and Environmental Management
3 (3-0-6)
30114407 :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 Geographic Information for Development
3 (2-2-5)
30114408 :  การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 Environmental Quality Promotion
3 (3-0-6)
30114409 :  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม
 Environment and Social Impacts Assessment
3 (2-2-5)
30114410 :  สวัสดิการสังคม
 Social Welfare
3 (3-0-6)
30114411 :  สิ่งแวดล้อมชุมชน
 Community Environment
3 (2-2-5)
30114412 :  หลักการและทักษะการปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
 Principle and Skill of Development Practice
3 (2-2-5)
30114413 :  สังคมและวัฒนธรรมอีสาน
 Esan Society and Culture
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114901 :  สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-450-0)
30114902 :  การฝึกปฎิบัติประสบการณ์วิชาชีพ
 Professional Experience Practice
3 (0-360-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 วิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30114414 :  เพศภาวะกับการพัฒนา
 Gender and Development
3 (3-0-6)
30114415 :  จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
 Ethics for Environment
3 (2-2-5)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405