โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : นิติศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001101 :  ทักษะภาษาไทย
 Thai Language Skills
3 (2-2-5)
30001101 :  ทักษะภาษาไทย
 Thai Language Skills
3 (2-2-5)
30001102 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
3 (2-2-5)
30001102 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทส
 Thai for Foreigners
3 (2-2-5)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
30002101 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
30002102 :  ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
 English and Culture
3 (2-2-5)
30002102 :  ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
 English and Culture
3 (2-2-5)
30002103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
3 (2-2-5)
30002103 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
3 (2-2-5)
30003101 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003101 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003102 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (2-2-5)
30003103 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
3 (2-2-5)
30003103 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004101 :  อาเซียนศึกษา
 Asean Studies
3 (2-2-5)
30004101 :  อาเซียนศึกษา
 ASEAN Studies
3 (3-2-5)
30004102 :  คุณธรรมจริยธรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
 Virtue, Ethics and Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
30004102 :  คุณธรรมจริยธรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
 Virtue, Ethics with Social and Thai Culture
3 (3-0-6)
30004103 :  ศิลปะในการสื่อสารและการนำเสนอ
 Arts of Communication and Presentation
3 (3-0-6)
30004103 :  ศิลปะในการสื่อสารและการนำเสนอ
 Arts of Communication and Presentation
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005101 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005101 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logic
3 (3-0-6)
30005102 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logic
3 (3-0-6)
30005103 :  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Use of Information Technology
3 (2-2-5)
30005103 :  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Use of Information Technology
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    105 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    96 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30002107 :  กฏหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
 Juristic Act and Contract Law
3 (3-0-6)
30111201 :  นิติปรัชญา
 Legal Philosophy
3 (3-0-6)
30111202 :  กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป
 Criminal Law 1 : General Principles
3 (3-0-6)
30111203 :  กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
 Criminal Law 2 : Specific Offenses
4 (4-0-8)
30111204 :  พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
  
2 (0-0-0)
30111204 :  พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
 Constitution of Courts of Justice and Judicial System
2 (2-0-4)
30111205 :  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
 Introduction of Public Law
3 (3-0-6)
30111206 :  กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
 Civi Law : General Principles
3 (3-0-6)
30111207 :  กฏหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
 Juristic Act and Contract Law
3 (3-0-6)
30111208 :  กฎหมายว่าด้วยหนี้
 Obligations
3 (3-0-6)
30111208 :  กฏหมายว่าด้วยหนี้
 Obligations Law
3 (3-0-6)
30111209 :  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
 Wrongful Acts, Management of Affairs
3 (3-0-6)
30111210 :  เอกเทศสัญญา 1
 Specitic Comtracts 1
3 (3-0-6)
30111211 :  เอกเทศสัญญา 2
 Specific Contracts 2
3 (3-0-6)
30111212 :  กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์สิน
 Secured Transactions
3 (3-0-6)
30111213 :  กฎหมายลักษณะประกันภัย
 Insurance Law
2 (2-0-4)
30111214 :  กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
 Negotiable Instruments
2 (2-0-4)
30111215 :  กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
 Partnerships and Companies Law
2 (2-0-4)
30111216 :  กฎหมายทรัพย์สิน
 Property Law
3 (3-0-6)
30111217 :  กฎหมายครอบครัว
 Family Law
2 (2-0-4)
30111218 :  กฎหมายมรดก
 Succession Law
2 (2-0-4)
30111219 :  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
 Civil Procedure Law 1
3 (3-0-6)
30111220 :  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
 Civil Procedure Law 2
3 (3-0-6)
30111221 :  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
 Criminal Procedure Law 1
3 (3-0-6)
30111222 :  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
 Criminal Procedure Law 2
2 (2-0-4)
30111223 :  กฎหมายลักษณะพยาน
 Evidence Law
3 (3-0-6)
30111224 :  หลักวิชาชีพนักกฏหมาย
 Legal Profession
2 (2-0-4)
30111225 :  การให้เหตุผลทางกฏหมาย
 The Legal Reasoning
2 (2-0-4)
30111226 :  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
 Private International Law
3 (3-0-6)
30111227 :  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
 Public International Law
3 (3-0-6)
30111228 :  รัฐธรรมนูญ
 Constitution
3 (3-0-6)
30111229 :  กฎหมายปกครอง
 Administrative Law
3 (3-0-6)
30111230 :  กฎหมายภาษีอากร
 Taxation Law
2 (2-0-4)
30111231 :  กฎหมายล้มละลาย
 Bankruptcy Law
3 (3-0-6)
30111232 :  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 Intellectual Property Law
3 (3-0-6)
30111233 :  กฎหมายแรงงาน
 Labour Law
3 (3-0-6)
30111234 :  ศาลจำลองและการจัดทำเอกสารทางกฏหมาย
 Advocacy and Moot Court
3 (3-0-6)
30111235 :  กฎหมายอาเซียน
 Asean Law
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30111311 :  กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
 Administrative Procedure Law
3 (3-0-6)
30111311 :  กฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 Law of Local Government Organizations
3 (3-0-6)
30111312 :  กฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 Administration of Lacal Administrative Organizations Law
3 (3-0-6)
30111313 :  กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ
 Law on the Control of Administrative Authority
3 (3-0-6)
30111314 :  กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
 Law on Public Personnel Management
3 (3-0-6)
30111323 :  กฎหมายการลงทุน
 Investment Law
3 (3-0-6)
30111324 :  กฎหมายการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Trasactions Law
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30111321 :  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 International Trade Law
3 (3-0-6)
30111322 :  กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 Customs Law
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405