โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10014065 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10014065 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001301 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
30001302 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
2 (1-2-3)
30001401 :  สุนทรียภาพทางภาษาไทย
 Aesthetic of Thai
2 (1-2-3)
30002301 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
2 (1-2-3)
30002302 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
2 (1-2-3)
30002303 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
2 (1-2-3)
30002401 :  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
 English for Specific Purposes
2 (1-2-3)
30003301 :  ภาษาจีนเบื้องต้น
 Basic Chinese
2 (1-2-3)
30003302 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
2 (1-2-3)
30003401 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
30003402 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว
 Vietnamese for Tourism
2 (1-2-3)
30003403 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
2 (1-2-3)
30003404 :  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
2 (1-2-3)
30003405 :  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
2 (1-2-3)
30003406 :  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
2 (1-2-3)
30003407 :  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
 German for Communication
2 (1-2-3)
30003408 :  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร
 Spanish for Communication
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004301 :  มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Humans and societies in the Greater Mekong Sub-region
2 (1-2-3)
30004401 :  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Virtue, Ethics and Life Quality Development
2 (1-2-3)
30004402 :  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 King’s Philosophy for Sustainable Development
2 (1-2-3)
30004403 :  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Humans and Environments
2 (1-2-3)
30004404 :  จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
 Volunteer Spirit for Social Development
2 (1-2-3)
30004405 :  ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
 Thai and Global Citizenships
2 (1-2-3)
30004406 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Introduction to Laws in Daily Life
2 (2-0-4)
30004407 :  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง
 Economics and Government
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005301 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
2 (1-2-3)
30005401 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
30005402 :  พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Energy and Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
30005403 :  อาหาร ยา และสารเคมีในชีวิตประจำวัน
 Food, Drugs, and Chemicals in Daily Life
2 (1-2-3)
30005404 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (1-2-3)
30005405 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logics
2 (1-2-3)
30005406 :  การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 Problem Solving in Daily Life
2 (1-2-3)
30005407 :  มหัศจรรย์แห่งการคิด
 Miracle of Thinking
2 (1-2-3)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006401 :  การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
 Information Literacy in Digital Society
2 (1-2-3)
30006402 :  เทคโนโลยีทางการเงิน
 Financial Technology
2 (1-2-3)
30006403 :  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก
 Photography and Infographic
2 (1-2-3)
30006404 :  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Sports and Recreation for Health
1 (0-2-1)
30006405 :  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports Science for Health
1 (0-2-1)
30006406 :  กอล์ฟเบื้องต้น
 Basic Golf
1 (0-2-1)

 1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007301 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 Business Creation and Entrepreneurship
2 (1-2-3)
30007401 :  การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่
 Digital Marketing for New Entrepreneurs
2 (1-2-3)
30007402 :  การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
 Social Enterprise Creations
2 (1-2-3)
30007403 :  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 Project Feasibility Study
2 (1-2-3)
30007404 :  การริเริ่มและการดำเนินธุรกิจดิจิทัล
 Starting and Operating Digital Business
2 (1-2-3)
30007405 :  การจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
 Modern Agribusiness Management
2 (1-2-3)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    93 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117301 :  รูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1
 Forms and Functions of English Grammar 1
3 (3-0-6)
30117302 :  รูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2
 Forms and Functions of English Grammar 2
3 (3-0-6)
30117304 :  ทักษะการฟังและพูด
 Listening and Speaking Skills
3 (3-0-3)
30117316 :  เทคนิคการอ่าน
 Reading Techniques
3 (3-0-6)
30117317 :  ทักษะการเขียน 1
 Writing Skills 1
3 (3-0-6)
30117318 :  ทักษะการเขียน 2
 Writing Skills 2
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มเฉพาะด้าน    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117303 :  การอ่านเชิงวิเคราะห์
 Analytical Reading
3 (3-0-6)
30117305 :  สัทศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Phonetics
3 (3-0-6)
30117306 :  วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 Introduction to English Literature
3 (3-0-6)
30117307 :  วรรณกรรมภาษาอังกฤษร่วมสมัย
 Contemporay English Litetature
3 (3-0-6)
30117308 :  การแปล 1
 Translation 1
3 (3-0-6)
30117309 :  การแปล 2
 Translation 2
3 (3-0-6)
30117310 :  สัมมนาภาษาอังกฤษ
 English Seminar
3 (1-2-5)
30117311 :  ทักษะการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ
 Presentation Skills in English
3 (3-0-6)
30117312 :  การเขียนเชิงวิชาการ
 Academic Writing
3 (3-0-6)
30117313 :  วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
 English Syntax
3 (3-0-6)
30117314 :  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Linguistics
3 (3-0-6)
30117315 :  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
 Research Methods in English Language and Literature
3 (3-0-6)
30117319 :  การวิเคราะห์ระบบข้อความ
 Disourse Analysis
3 (3-0-6)
30117320 :  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 Cross-Cultural Communication
3 (3-0-6)
30117321 :  เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
 English Short Stories
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117401 :  ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
 Mass Media in English
3 (3-0-6)
30117402 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 English for Tourism
3 (3-0-6)
30117403 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
 English for Hotel
3 (3-0-6)
30117404 :  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
 English for Airline Industry
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117405 :  ภาษาจีนเบื้องต้น 1
 Beginning Chinese 1
3 (3-2-9)
30117406 :  ภาษาจีนเบื้องต้น 2
 Beginning Chinese 2
3 (3-2-9)
30117407 :  ภาษาจีนระดับกลาง 1
 Intermediate Chinese 1
3 (2-2-5)
30117408 :  ภาษาจีนระดับกลาง 2
 Intermediate Chinese 2
3 (2-2-5)
30117409 :  การสื่อสารภาษาเวียดนาม 1
 Vietnamese Communication I
3 (2-4-6)
30117410 :  การสื่อสารภาษาเวียดนาม 2
 Vietnamese Communication 2
4 (2-4-6)
30117411 :  การฟังและการพูดภาษาเวียดนาม 1
 Vietnamese Listeming and Speaking 1
3 (2-2-5)
30117412 :  การฟังและการพูดภาษาเวียดนาม 2
 Vietnamese Listeming and Speaking 2
3 (2-2-5)

 2.5 กลุ่มวิชาฝึกงาน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117501 :  สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
6 (0-640-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 3.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117901 :  วรรณกรรมเอเซีย
 Asian Literature
3 (3-0-6)
30117902 :  บทละคร
 Drama
3 (3-0-6)
30117904 :  ภาษาอังกฤษศึกษาในชุมชน
 English Studies in Communities
3 (3-0-6)
30118412 :  นวัตกรรมสื่อเพื่อการจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
 Media Innovation for Cultural and Tourism Management
3 (2-2-5)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405