โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10015105 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10015105 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30001301 :  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
30001302 :  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
2 (1-2-3)
30001401 :  สุนทรียภาพทางภาษาไทย
 Aesthetic of Thai
2 (1-2-3)
30002301 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
2 (1-2-3)
30002302 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 Academic English
2 (1-2-3)
30002303 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
2 (1-2-3)
30002401 :  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
 English for Specific Purposes
2 (1-2-3)
30003301 :  ภาษาจีนเบื้องต้น
 Basic Chinese
2 (1-2-3)
30003302 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
2 (1-2-3)
30003401 :  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
30003402 :  ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว
 Vietnamese for Tourism
2 (1-2-3)
30003403 :  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
 Lao for Communication
2 (1-2-3)
30003404 :  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
2 (1-2-3)
30003405 :  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
2 (1-2-3)
30003406 :  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
2 (1-2-3)
30003407 :  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
 German for Communication
2 (1-2-3)
30003408 :  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร
 Spanish for Communication
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30004301 :  มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 Humans and societies in the Greater Mekong Sub-region
2 (1-2-3)
30004401 :  คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Virtue, Ethics and Life Quality Development
2 (1-2-3)
30004402 :  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 King’s Philosophy for Sustainable Development
2 (1-2-3)
30004403 :  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Humans and Environments
2 (1-2-3)
30004404 :  จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
 Volunteer Spirit for Social Development
2 (1-2-3)
30004405 :  ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
 Thai and Global Citizenships
2 (1-2-3)
30004406 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Introduction to Laws in Daily Life
2 (2-0-4)
30004407 :  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง
 Economics and Government
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30005301 :  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
 Creative Thinking and Problem Solving
2 (1-2-3)
30005401 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Science and Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
30005402 :  พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 Energy and Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
30005403 :  อาหาร ยา และสารเคมีในชีวิตประจำวัน
 Food, Drugs, and Chemicals in Daily Life
2 (1-2-3)
30005404 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (1-2-3)
30005405 :  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
 Mathematics and Logics
2 (1-2-3)
30005406 :  การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 Problem Solving in Daily Life
2 (1-2-3)
30005407 :  มหัศจรรย์แห่งการคิด
 Miracle of Thinking
2 (1-2-3)

 1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30006401 :  การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
 Information Literacy in Digital Society
2 (1-2-3)
30006402 :  เทคโนโลยีทางการเงิน
 Financial Technology
2 (1-2-3)
30006403 :  การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก
 Photography and Infographic
2 (1-2-3)
30006404 :  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Sports and Recreation for Health
1 (0-2-1)
30006405 :  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports Science for Health
1 (0-2-1)
30006406 :  กอล์ฟเบื้องต้น
 Basic Golf
1 (0-2-1)

 1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30007301 :  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 Business Creation and Entrepreneurship
2 (1-2-3)
30007401 :  การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่
 Digital Marketing for New Entrepreneurs
2 (1-2-3)
30007402 :  การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
 Social Enterprise Creations
2 (1-2-3)
30007403 :  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 Project Feasibility Study
2 (1-2-3)
30007404 :  การริเริ่มและการดำเนินธุรกิจดิจิทัล
 Starting and Operating Digital Business
2 (1-2-3)
30007405 :  การจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
 Modern Agribusiness Management
2 (1-2-3)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    93 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117201 :  รูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 Forms and Functions of English grammar
3 (3-0-6)
30117202 :  ทักษะการฟังและพูด
 Listening and Speaking Skills
3 (3-0-6)
30117203 :  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
 English Reading Skills
3 (3-0-6)
30117204 :  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
 Analytical English Reading
3 (3-0-6)
30117205 :  การเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยคและย่อหน้า
 English Sentence and Paragraph Writing
3 (3-0-6)
30117206 :  การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
 Essay Writing
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ    54 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117301 :  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Linguistics
3 (3-0-6)
30117302 :  สัทศาสตร์และสัทวิทยาเบื้องต้น
 Introduction to Phonetics and Phonology
3 (3-0-6)
30117303 :  วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
 English Morphology and Syntax
3 (3-0-6)
30117304 :  วัจนปฏิบัติศาสตร์
 Pragmatics
3 (3-0-6)

 2.2.2 กลุ่มวิชาการแปล    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117305 :  การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 English to Thai Translation
3 (2-2-5)
30117306 :  การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 Thai to English Translation
3 (2-2-5)
30117307 :  การแปลงานเฉพาะด้าน
 Translation of Special Texts
3 (2-2-5)

 2.2.3 กลุ่มวิชาวรรณคดี    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117308 :  วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น
 Introduction to English Literature
3 (3-0-6)
30117309 :  เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
 English Short Story
3 (3-0-6)
30117310 :  วรรณกรรมเด็ก
 Children’s Literary Works
3 (3-0-6)
30117311 :  วรรณกรรมอังกฤษร่วมสมัย
 Contemporary English Literary Works
3 (3-0-6)

 2.2.4 กลุ่มวิชาทักษะทางภาษา    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117312 :  ทักษะการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ
 Presentation Skills in English
3 (3-0-6)
30117313 :  นานาภาษาอังกฤษโลก
 World Englishes
3 (3-0-6)
30117314 :  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 Cross-Cultural Communication
3 (3-0-6)
30117315 :  ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
 English Language and Cultures of Native English Speakers
3 (3-0-6)
30117316 :  ภาษาอังกฤษและสังคม
 English Language and Society
3 (3-0-6)
30117317 :  สัมมนาภาษาอังกฤษ
 English Seminar
3 (2-2-5)
30117318 :  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาเบื้องต้น
 Introduction to Research Methodology in Language Studies
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117319 :  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
 English for Hotel Business
3 (2-2-5)
30117320 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 English for Tourism
3 (2-2-5)
30117321 :  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
 English for Airline Business
3 (2-2-5)
30117322 :  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
 English for International Business
3 (2-2-5)
30117323 :  ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อ
 English for Media
3 (2-2-5)

 2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117401 :  บทละคร
 Drama
3 (2-2-5)
30117403 :  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 English for Science and Technology
3 (2-2-5)
30117404 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา
 English for Advertising
3 (2-2-5)
30117405 :  การแปลภาษาอังกฤษสำหรับสื่อ
 English Translation for Media
3 (2-2-5)
30117407 :  วาทกรรมวิเคราะห์ในงานโฆษณา
 Discourse Analysis for Advertisements
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์อาชีพและสหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต
 3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117903 :  การเตรียมความพร้อมฝึกสหกิจศึกษา
 Preparation for Cooperatve Education
1 (0-2-1)
30117904 :  สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-36-0)

 4 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 4.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30117402 :  โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการบริการชุมชน
 English Project for Community Services
3 (2-2-5)
30117406 :  ภาษาอังกฤษเพื่องานต้อนรับส่วนหน้า
 English for the Front Office
3 (2-2-5)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405