โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง)
 หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    18 หน่วยกิต    ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    3 หน่วยกิต    ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1500103 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
 English for Communication and Study Skills
3 (3-0-0)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต    ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2000102 :  สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
3 (3-0-0)
2500101 :  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and self Development
3 (3-0-0)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต    ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2500103 :  วิถีโลก
 Global Society and Living
3 (3-0-0)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    6 หน่วยกิต    ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4000106 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-0)
4000108 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 Information Technology for Learning
3 (3-0-0)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    70 หน่วยกิต    ไม่เกิน 70 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา    50 หน่วยกิต    ไม่เกิน 50 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3541101 :  หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-0)
3543101 :  การบริหารการตลาด
 Marketing Administration
3 (3-0-0)
3543103 :  กลยุทธ์การตลาด
 Markiting Strategies
3 (3-0-0)
3561102 :  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
 Small Business Management
3 (3-0-0)
3561301 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
  
3 (3-0-0)
3562104 :  การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
 Business Management with Computer Applications
3 (2-2-0)
3562110 :  การจัดตั้งร้านค้าย่อย
  
2 (3-0-0)
3562207 :  จิตวิทยาธุรกิจ
 Business Psychology
3 (3--0)
3562303 :  มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
 Human Relations in Organization
3 (3-0-0)
3562304 :  การวางแผนและการบริหารโครงการ
 Planning and Project Management
3 (3-0-0)
3562402 :  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-0)
3562404 :  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 Effciency Development
3 (3-0-0)
3563114 :  การประกอบการธุรกิจชุมชน
 Community Business Operation
3 (3-0-0)
3563404 :  การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
 Personnel Development and Training
3 (3-0-0)
3564202 :  การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเบื้องต้น
  
2 (3-0-0)
4063501 :  การจัดการสิ่งแวดล้อม
  
2 (3-0-0)
5503101 :  คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Computer
2 (3-0-0)
5503102 :  ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
 English for Industrial Work
2 (3-0-0)
5504902 :  สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Industrial Technology Seminar
2 (1-2-0)
5513101 :  วัสดุศาสตร์
 Material Science
3 (3-0-0)
5513202 :  เขียนแบบวิศวกรรม
  
2 (3-0-0)
5513303 :  การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม
  
2 (3-0-0)
5513502 :  การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Quality Management
3 (3-0-0)
5513506 :  เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  
2 (3-0-0)
5514304 :  การเขียนรายงานด้านเทคนิค
  
2 (3-0-0)
5514306 :  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น
  
3 (3-0-0)
5521101 :  เซรามิกส์เบื้องต้น
  
3 (3-0-0)
5523205 :  การออกแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์
  
2 (3-0-0)
5523206 :  การออกแบบโฆษณา
  
2 (3-0-0)
5542102 :  หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  
2 (3-0-0)
5543106 :  ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ
  
3 (3-0-0)
5543114 :  การโฆษณาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  
3 (3-0-0)
5543115 :  พฤติกรรมผู้บริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
  
3 (3-0-0)
5543116 :  การบริหารงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  
3 (3-0-0)
5543118 :  เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  
2 (3-0-0)
5554203 :  การออกแบบผังบริเวณ
  
3 (3-0-0)
5554904 :  สัมมนาธุรกิจการก่อสร้าง
  
2 (3-0-0)
5563103 :  เทคโนโลยีก่อสร้างเบื้องต้น
  
2 (3-0-0)
5563403 :  งานก่อสร้าง 3
  
2 (3-0-0)
5563701 :  ธุรกิจก่อสร้างและการประมาณราคา
  
2 (3-0-0)
5564501 :  เทคโนโลยีงานท่อและสุขภัณฑ์
  
3 (3-0-0)
5573101 :  เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  
2 (3-0-0)
5574110 :  การจัดการและควบคุมคุณภาพในงานไฟฟ้า
  
3 (3-0-0)
5574111 :  การบริหารโครงการทางไฟฟ้า
  
3 (3-0-0)
5581705 :  การจัดและบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์
  
3 (3-0-0)
5581706 :  การบริหารงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์
  
3 (3-0-0)
5583402 :  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  
2 (3-0-0)
5594104 :  ธุรกิจยานยนต์
  
3 (3-0-0)
5594109 :  การจัดการงานเทคโนโลยีเครื่องกล
  
3 (3-0-0)
5594704 :  กลศาสตร์วิศวกรรม
  
3 (3-0-0)
5613104 :  เทคโนโลยีการผลิตเบื้องต้น
  
2 (3-0-0)
5613106 :  การเขียนแบบการผลิต
 Production Drawing
2 (0-3-0)
5613301 :  การออกแบบเครื่องมือแม่แบบและอุปกรณ์จับยืด
  
3 (3-0-0)
5614101 :  งานออกแบบโครงสร้างเหล็ก
  
3 (3-0-0)
5614102 :  การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต
  
3 (3-0-0)
5614103 :  การออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุ
 Package Design
2 (3-0-0)
5614104 :  กรรมวิธีการผลิต
 Manufacturing Process
3 (3-0-0)
5614105 :  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียนแบบการผลิต
  
3 (3-0-0)
5614106 :  การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
  
3 (3-0-0)
5614107 :  เทคโนโลยีแคด-แคม
 CAD-CAM Technology
3 (2-2-0)
5614108 :  กลศาสตร์เครื่องจักรกล
  
3 (3-0-0)
5614109 :  วัสดุวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 Mechanics of Materials
3 (3-0-0)
5614201 :  การเชื่อมและการทดสอบ
  
3 (2-2-0)
5614202 :  เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
 Welding Technoligy
2 (0-3-0)
5614203 :  เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น
  
2 (3-0-0)
5614301 :  การประลองเครื่องมือกล
  
3 (3-0-0)
5614302 :  เทคโนโลยีเครื่องมือกล
 Machine Tools Technology
2 (1-2-0)
5614303 :  ประลองการผลิต
  
2 (3-0-0)
5614310 :  การควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Quality Control
3 (3-0-0)
5614311 :  การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
 Production Planning and Control
3 (3-0-0)
5614312 :  การจัดการด้านอุตสาหกรรมการผลิต
  
3 (3-0-0)
5614313 :  กระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต
  
3 (3-0-0)
5614314 :  ศึกษาการปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรมการผลิต
 Industrial Work Study
3 (3-0-0)
5614401 :  กรรมวิธีตกแต่งผิวโลหะ
  
2 (3-0-0)
5614402 :  เทคโนโลยีการหล่อโลหะ
  
3 (3-0-0)
5614903 :  โครงการพิเศษเทคโนโลยีการผลิต
  
2 (1-2-0)
5614904 :  การสัมมนางานอุตสาหกรรมการผลิต
  
2 (3-0-0)
5633301 :  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน
  
2 (3-0-0)
5634104 :  การออกแบบนิทรรศการ
  
3 (3-0-0)
5643104 :  กระบวนการผลิต
  
3 (3-0-0)
5643114 :  เทคโนโลยีโทรคมนาคม
  
2 (3-0-0)
5653613 :  เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม
  
3 (3-0-0)
5653614 :  สถิติวิศวกรรม
  
3 (3-0-0)

 2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    9 หน่วยกิต    ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3561101 :  องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-0)
3561204 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 Introduction to Business Operation
3 (3-0-0)
3591105 :  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 General Economics
3 (3-0-0)

 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5 หน่วยกิต    ไม่เกิน 5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5503801 :  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
 Preparation for Professional Experience in Industrial Technology 2
2 (3-0-0)
5504802 :  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
 Field Experience in Industrial Technology 2
3 (0-250-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต    ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5513301 :  วิศวกรรมความปลอดภัย
 Safety Engineering
3 (3-0-0)
5514301 :  การวิจัยการดำเนินงานเบื้องต้น
 Introduction to Operation Research
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405