โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง)
 หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    18 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1500103 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
 English for Communication and Study Skills
3 (3-0-0)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2000102 :  สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
3 (3-0-0)
2500101 :  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and self Development
3 (3-0-0)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2500103 :  วิถีโลก
 Global Society and Living
3 (3-0-0)
2500104 :  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 Human being and Environment
3 (3-0-0)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4000106 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-0)
4000108 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 Information Technology for Learning
3 (3-0-0)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    54 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1051102 :  การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กก่อนประถมศึกษา
 Personality Development for Preschool Child
2 (3-0-0)
1053602 :  การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
  
2 (3-0-0)
1071102 :  จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
 Child Care and Child Development
3 (3-0-0)
1071301 :  ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
 Arts for Pre-school Children
2 (1-2-0)
1071403 :  สื่อและการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
 Learning Media and Toys for Pre-school Children Development
2 (1-2-0)
1071404 :  นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
  
2 (3-0-0)
1071405 :  หุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
  
2 (3-0-0)
1071501 :  บุคลิกภาพครูปฐมวัย
 Pre-school Teacher's Personality
2 (3-0-0)
1072101 :  การศึกษาปฐมวัย
 Pre-school Education
2 (3-0-0)
1072102 :  สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
  
2 (3-0-0)
1072201 :  สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
  
2 (3-0-0)
1072202 :  การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริบาล
  
2 (3-0-0)
1072302 :  เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
 Investigation in Mathematics for Pre-school Children
2 (3-0-0)
1072303 :  เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 Scientific Process Skills for Pre-school Children
2 (3-0-0)
1072304 :  เด็กปฐมวัยกับทักษะทางสังคม
 Social Study for Pre-school
2 (1-2-0)
1072306 :  ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
 Arts for Pre-school Teachers
2 (3-0-0)
1072307 :  การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
  
3 (3-0-0)
1072308 :  กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
  
2 (3-0-0)
1072309 :  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย
 Music and Movement for Pre-school Children
2 (3-0-0)
1072401 :  หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย
 Literature for Pre-school Children
2 (1-2-0)
1072601 :  การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 Pre-school Curriculum and Assessment
2 (3-0-0)
1073201 :  กิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Creative Dramatics
2 (3-0-0)
1073202 :  การจัดและพัฒนาโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย
 Contemporary Pre-school Education Programs
2 (1-2-0)
1073203 :  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
 Early Childhood Curriculum
3 (3-0-0)
1073204 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย
  
2 (3-0-0)
1073303 :  พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กต่างวัฒนธรรม
  
2 (3-0-0)
1073304 :  ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
 Creative Thinking for Pre-school Children
2 (1-2-0)
1073305 :  ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
 Classroom Strategies for Cognitive Growth of the Pre-school Children
2 (1-2-0)
1073401 :  การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย
  
2 (3-0-0)
1073402 :  การตัดเย็บเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย
  
2 (3-0-0)
1073701 :  การจัดและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
 Pre-school Administration and Management
2 (3-0-0)
1074402 :  นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปฐมวัย
 Instructional Media and Technology for Early Childhood Education
2 (3-0-0)
1074501 :  การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
 Education for Parents of Pre-school Children
2 (0-0-0)
1074901 :  โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
 Independent Study for Early Childhood Education
2 (2-0-0)
1074902 :  การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
  
2 (3-0-0)
1074903 :  การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
  
2 (3-0-0)
1082104 :  จิตวิทยาเด็กพิเศษ
  
2 (3-0-0)
1083601 :  การศึกษาแบบเรียนรวม
 Inclusive Education
3 (3-0-0)
2012301 :  การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
  
1 (3-0-0)
2022102 :  กิจกรรมศิลปะ 2 มิติสำหรับเด็กปฐมวัย
  
1 (3-0-0)
2024305 :  กิจกรรมศิลปะ 3 มิติสำหรับเด็กปฐมวัย
  
1 (3-0-0)
2063608 :  ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย
 Music for Pre-school Children
3 (3-0-0)
2063625 :  การเล่นเครื่องดนตรีสำหรับครูปฐมวัย
  
3 (3-0-0)
2512203 :  สุขวิทยาจิต
  
2 (3-0-0)
4073327 :  สวัสดิศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
  
2 (3-0-0)
4514101 :  โภชนาการและการจัดบริการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย
  
2 (3-0-0)
5151103 :  เกษตรกรรมสำหรับครูปฐมวัย
  
2 (3-0-0)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพครู    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1011106 :  การศึกษาและความเป็นครูไทย
 Education and Self Actualization for Thai Teachers
3 (3-0-0)
1021205 :  หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 Curriculum and Fundamental Education Management
3 (2-2-0)
1021206 :  หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  
2 (3-0-0)
1022301 :  หลักการสอน
 Methods of Teaching
3 (2-2-0)
1023210 :  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Curriculum Development for Local
2 (3-0-0)
1023301 :  ทักษะและเทคนิคการสอน
 Teaching Skills and Techniques of Teaching
2 (3-0-0)
1023302 :  การนิเทศการศึกษา
  
2 (3-0-0)
1023303 :  การพัฒนารูปแบบการสอน
  
2 (3-0-0)
1024601 :  ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
  
3 (3-0-0)
1031204 :  การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
  
2 (3-0-0)
1032101 :  เทคโนโลยีการศึกษา
 Educational Technology
3 (2-2-0)
1032502 :  การสร้างสื่อการเรียนการสอน
  
2 (3-0-0)
1033102 :  นวัตกรรมการศึกษา
  
3 (3-0-0)
1034101 :  การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
  
2 (3-0-0)
1042104 :  หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
 Principles of Educational Measurement and Evaluation
2 (3-0-0)
1042201 :  การสร้างแบบทดสอบ
  
2 (3-0-0)
1043102 :  การประเมินทางการศึกษา
  
2 (3-0-0)
1043107 :  การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ
  
2 (3-0-0)
1043110 :  การวัดจริยธรรม
  
2 (3-0-0)
1043408 :  การวิจัยทางการศึกษา
 Educational Research
2 (3-0-0)
1043409 :  สถิติและการวิจัยสำหรับครู
 Statistics and Research for Teachers
2 (1-2-0)
1044201 :  การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด
  
3 (3-0-0)
1051203 :  การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
 Applied Psychology for Learning
2 (3-0-0)
1052301 :  มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
  
2 (3-0-0)
1053101 :  ความคิดสร้างสรรค์
  
2 (3-0-0)
1053302 :  ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
  
2 (3-0-0)
1053501 :  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
  
3 (3-0-0)
1062501 :  สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู
  
2 (3-0-0)
1083601 :  การศึกษาแบบเรียนรวม
 Inclusive Education
3 (3-0-0)

 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1003801 :  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม 2
 Observation and Participation in School Practices 2
1 (3-0-0)
1004801 :  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
 Full Time Professional Experience 2
3 (3-0-0)
1073301 :  กระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Design Curriculum for Pre-school Children
3 (3-0-0)
1073801 :  การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 2
 Teaching Practice Under Supervision in Early Childhood Education 2
1 (3-0-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต    ไม่เกิน 7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1074401 :  คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Using Computers in Pre-school Children
2 (3-0-0)
2051404 :  นาฏศิลป์และละครสำหรับเด็ก
 Drama and Play for Children
3 (3-0-0)
4072406 :  โรคเด็กและการป้องกัน
 Pediatric Disease and Prevention
2 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405