โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง)
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    18 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    3 หน่วยกิต
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    6 หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    51 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา    37 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    9 หน่วยกิต
 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5 หน่วยกิต
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405