โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง)
 หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    18 หน่วยกิต    ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    3 หน่วยกิต    ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1500103 :  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
 English for Communication and Study Skills
3 (3-0-0)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต    ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2000102 :  สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
3 (3-0-0)
2500101 :  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and self Development
3 (3-0-0)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต    ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2500102 :  วิถีไทย
 Thai Living
3 (3-0-0)
2500103 :  วิถีโลก
 Global Society and Living
3 (3-0-0)
2500104 :  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 Human being and Environment
3 (3-0-0)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    6 หน่วยกิต    ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4000105 :  วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-0)
4000106 :  การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-0)
4000107 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-0)
4000108 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 Information Technology for Learning
3 (3-0-0)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    50 หน่วยกิต    ไม่เกิน 50 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา    36 หน่วยกิต    ไม่เกิน 57 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1551606 :  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
 Business English 2
3 (3-0-0)
2513301 :  แรงงานสัมพันธ์
  
3 (3-0-0)
2563301 :  แรงงานสัมพันธ์
 Labour Relations
3 (3-0-0)
3503901 :  การวิจัยทางธุรกิจ
 Principles of Business Rescarch
3 (2-2-0)
3504101 :  จริยธรรมทางธุรกิจ
 Business Ethics
3 (3-0-0)
3531101 :  การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-0)
3562205 :  ธุรกิจระหว่างประเทศ
 International Business Practice
3 (3-0-0)
3562207 :  จิตวิทยาธุรกิจ
 Business Psychology
3 (3--0)
3562302 :  การพัฒนาองค์การ
 Organization Development
3 (3-0-0)
3562303 :  มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
 Human Relations in Organization
3 (3-0-0)
3562309 :  การวางแผนและการควบคุมการผลิต
 Production Planning and Control
3 (3-0-0)
3563111 :  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 Small and Medium Management
3 (3-0-0)
3563204 :  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 Management Information System
3 (3-0-0)
3564201 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-0)
3564903 :  สัมมนาปัญหาการจัดการ
 Seminar in Management Problems
3 (2-2-0)
3564905 :  วิธีวิจัยทางธุรกิจ
 Business Research
3 (2-2-0)
3592101 :  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
 Micro - Economics 1
3 (3-0-0)
3592102 :  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
 Macro - Economics 1
3 (3-0-0)
3593301 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 Quantitative Analysis
3 (3-0-0)
4112105 :  สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
3 (3-0-0)
4122604 :  โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
 Software Package and Application
3 (2-2-0)
4123615 :  โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ
 Applied Program Business
3 (3-0-0)

 2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    9 หน่วยกิต    ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3524301 :  การบัญชีเพื่อการจัดการ
 Managerial Accounting
3 (3-0-0)
3543101 :  การบริหารการตลาด
 Marketing Administration
3 (3-0-0)
3562307 :  การบริหารการผลิต
 Production Management
3 (3-0-0)

 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5 หน่วยกิต    ไม่เกิน 5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3503802 :  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป 2
 Preparation for Professional Experience in General Management 2
2 (3-0-0)
3504802 :  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป 2
 Field Experience in General Management 2
3 (0-210-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต    ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1711103 :  ภาษาเวียดนาม 1
 Vietnamese 1
3 (0-0-0)
3511301 :  การบริหารงานสำนักงาน
 Office Management
3 (3-0-0)
3563108 :  การพัฒนาบุคลิกภาพ
 Personality Development
3 (3-0-0)
3563502 :  ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Quality Management of Teamwork
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405