โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 หลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : บริหารการศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาสัมพันธ์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1036703 :  การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
 Innovation and information Management
3 (2-2-0)
1515702 :  บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา
 Contexts and Trends in Education
3 (3-0-0)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    21 หน่วยกิต
 2.1 วิชาบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1065103 :  นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
 Educational Policy and Planning for Locality Development
3 (3-0-0)
1065113 :  หลักทฤษฎีและการปฏิบัติการบริหารการศึกษา
 Principle, Theories and Practices of Educational Administration
3 (3-0-6)
1065114 :  ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
 Professional Principalship
3 (3-0-0)
1065213 :  การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
 Administration of Educational Resources
3 (3-0-0)

 2.2 วิชาเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1045204 :  วิทยาการวิจัย
 Educational Research Methodology
3 (3-0-6)
1065109 :  การประกันคุณภาพการศึกษา
 Education Quality Assurance
3 (3-0-6)
1065212 :  ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
 Instructional Leadership and Curriculum Development
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405