โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(การบรหารงานทั่วไป)
 สาขาวิชา : การบริหารทั่วไป

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาเอก แผน ก    24 หน่วยกิต
 1.1 วิชาเอกบังคับ    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60103301 :  ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางสังคมศาสตร์
 Scope and Methods in Social Science
3 (3-0-6)
60103302 :  แนวคิด ทฤษฏีและหลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Introduction to Principle,Concept and Theory of Public Administration
3 (3-0-3)
60103303 :  การบริหารการเงินสาธารณะ
 public Financial Management
3 (3-0-6)
60103304 :  นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 Public Policy and Strategic Planning
3 (3-0-6)
60103305 :  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาตร์
 Public Administration Research Methodology
3 (3-0-3)
60103306 :  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-6)

 1.2 วิชาเอกเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60103401 :  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 Management Information System for Administration
3 (3-0-6)
60103402 :  การบริหารงานท้องถิ่นไทย
 Thai Local Administration
3 (3-0-6)
60103403 :  การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับราชการส่วนท้องถิ่น
 Human Resource Management for Local Administration
3 (3-0-6)
60103404 :  การบริหารงานท้องถิ่นเปรียบเทียบ
 Comparative Local Administration
3 (3-0-6)
60103405 :  กฏหมายปกครองและกฏหมายที่ว่าด้วยการบริหารงานท้องถิ่น
 Local Administration Laws
3 (3-0-6)
60103406 :  ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการบริหารงานท้องถิ่น
 Folk wisdom and Local Administration
3 (3-0-6)
60103407 :  การมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคม
 People's Partipation and Civil Society
3 (3-0-6)
60103408 :  การบริหารการพัฒนา
 Development Administration
3 (3-0-6)
60103409 :  ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการ
 Good Governance/Corporate Governance snd Management
3 (3-0-6)
60103410 :  การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแบบยั่งยืน
 Sustainable Local Economic Development
3 (3-0-6)
60103411 :  การบัญชีเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น
 Accounting for Local Administration
3 (3-0-6)
60103412 :  เทคนิคการวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 Planning Techniques and Strategic Management for Local Administration Development
3 (3-0-6)
60103413 :  ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 Information System for Local Administration Development
3 (3-0-6)
60103414 :  สัมมนาการบริหารงานท้องถิ่น
 Seminar on Local Administration
3 (3-0-6)
60103415 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Development
3 (3-0-6)
60103416 :  การพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงานและขีดสมรรถนะหลัก
 Performance, Core Competencies Development and Evaluation
3 (3-0-6)
60103417 :  การวางแผนและพัฒนาเส้นทางอาชีพ
 Career Planning and Career Development
3 (3-0-6)
60103418 :  การจัดการการเปลี่ยนแปลง
 Change Management
3 (3-0-6)
60103419 :  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 Supply Chain Management
3 (3-0-6)
60103420 :  การวางแผนพัฒนาองค์การ
 Organization Development Planning
3 (3-0-6)
60103421 :  สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 Seminar on Strategic Human Resource Management
3 (3-0-6)
60103422 :  การบริหารนวัตกรรม
 Innovation Management
3 (3-0-6)
60103423 :  การจัดการความรู้
 Knowledge Management
3 (3-0-6)
60103424 :  การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Envlironmental Management for Sustainable Development
3 (3-0-6)
60103425 :  สัมมนาการจัดการองค์การในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
 Seminar on Organization Management in Change era
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเอก แผน ข    30 หน่วยกิต
 2.1 วิชาเอกบังคับ    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60103301 :  ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางสังคมศาสตร์
 Scope and Methods in Social Science
3 (3-0-6)
60103302 :  แนวคิด ทฤษฏีและหลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Introduction to Principle,Concept and Theory of Public Administration
3 (3-0-3)
60103303 :  การบริหารการเงินสาธารณะ
 public Financial Management
3 (3-0-6)
60103304 :  นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 Public Policy and Strategic Planning
3 (3-0-6)
60103305 :  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาตร์
 Public Administration Research Methodology
3 (3-0-3)
60103306 :  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเอกเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60103401 :  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 Management Information System for Administration
3 (3-0-6)
60103402 :  การบริหารงานท้องถิ่นไทย
 Thai Local Administration
3 (3-0-6)
60103403 :  การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับราชการส่วนท้องถิ่น
 Human Resource Management for Local Administration
3 (3-0-6)
60103404 :  การบริหารงานท้องถิ่นเปรียบเทียบ
 Comparative Local Administration
3 (3-0-6)
60103405 :  กฏหมายปกครองและกฏหมายที่ว่าด้วยการบริหารงานท้องถิ่น
 Local Administration Laws
3 (3-0-6)
60103406 :  ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการบริหารงานท้องถิ่น
 Folk wisdom and Local Administration
3 (3-0-6)
60103407 :  การมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคม
 People's Partipation and Civil Society
3 (3-0-6)
60103408 :  การบริหารการพัฒนา
 Development Administration
3 (3-0-6)
60103409 :  ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการ
 Good Governance/Corporate Governance snd Management
3 (3-0-6)
60103410 :  การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแบบยั่งยืน
 Sustainable Local Economic Development
3 (3-0-6)
60103411 :  การบัญชีเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น
 Accounting for Local Administration
3 (3-0-6)
60103412 :  เทคนิคการวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 Planning Techniques and Strategic Management for Local Administration Development
3 (3-0-6)
60103413 :  ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 Information System for Local Administration Development
3 (3-0-6)
60103414 :  สัมมนาการบริหารงานท้องถิ่น
 Seminar on Local Administration
3 (3-0-6)
60103415 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Development
3 (3-0-6)
60103416 :  การพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงานและขีดสมรรถนะหลัก
 Performance, Core Competencies Development and Evaluation
3 (3-0-6)
60103417 :  การวางแผนและพัฒนาเส้นทางอาชีพ
 Career Planning and Career Development
3 (3-0-6)
60103418 :  การจัดการการเปลี่ยนแปลง
 Change Management
3 (3-0-6)
60103419 :  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 Supply Chain Management
3 (3-0-6)
60103420 :  การวางแผนพัฒนาองค์การ
 Organization Development Planning
3 (3-0-6)
60103421 :  สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 Seminar on Strategic Human Resource Management
3 (3-0-6)
60103422 :  การบริหารนวัตกรรม
 Innovation Management
3 (3-0-6)
60103423 :  การจัดการความรู้
 Knowledge Management
3 (3-0-6)
60103424 :  การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Envlironmental Management for Sustainable Development
3 (3-0-6)
60103425 :  สัมมนาการจัดการองค์การในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
 Seminar on Organization Management in Change era
3 (3-0-6)

 3 หมวดการวิจัย แผน ก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60103502 :  วิทยานิพนธ์
  
12 (0-36-0)

 4 หมวดการวิจัย แผน ข    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60103501 :  การศึกษาค้นคว้าอิสระ
  
6 (0-18-0)

 5 วิชาเสริมพื้นฐาน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60101601 :  ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405