โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : การจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน (แผน ข)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาเสริม    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60101601 :  ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
3 (3-0-0)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    24 หน่วยกิต
 2.1 วิชาบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60105301 :  หลักรัฐศาสตร์และทฤษฏีการเมือง
 Political Principle & Political Theory
3 (3-0-6)
60105303 :  หลักการพื้นฐานของกฏหมายมหาชน
 Principle of Public Law
3 (3-0-6)
60105305 :  ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์
 Research Methodology of Political Science
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเฉพาะ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60105304 :  กฏหมายปกครอง
 Administrative Law
3 (3-3-0)
60105306 :  ระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองไทย
  Thai Socio – Economics & Politics
3 (3-0-6)
60105307 :  การบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลภาครัฐและเอกชน
 Public Administration & Personnel Management in public and private sector
3 (3-3-0)
60105309 :  สัญญาทางแพ่งและสัญญาทางปกครอง
 Civil Contract & Administrative Contract
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60105401 :  การบริหารงานการเงิน การคลัง และงบประมาณ
 Fiscal Financial and Budget Administration
3 (3-0-6)
60105402 :  นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
 Public Policy and Strategic Management
3 (3-0-6)
60105403 :  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 International Relation
3 (3-0-6)
60105404 :  การกระทำทางปกครองและความชอบด้วยกฏหมายของการกระทำทางปกครอง
 Administrative Actions & Legitimation of Administrative Action
3 (3-0-6)
60105405 :  สัมมนาปัญหาการจัดการภาครัฐและกฏหมายปกครอง
 Seminar in Public Administration & Administrative Law
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาวิจัย    12 หน่วยกิต
 3.1 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60105501 :  วิทยานิพนธ์
 Thesis
12 (0-36-0)

 3.2 ศึกษาค้นคว้าอิสระ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60105502 :  การศึกษาค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
6 (0-9-0)

 3.3 กลุ่มบังคับเลือก แผน ข    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60105302 :  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และทฤษฎีองค์การ
 Public Administration Theory and Organization Theory
3 (3-0-6)
60105308 :  การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
 Administrative Action Audit
3 (3-3-0)
60105502 :  การศึกษาค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
6 (0-9-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405