โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 หลักสูตร : ครุศาตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชา : วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (แผน ก แบบ ก 2)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาบังคับ    24 หน่วยกิต    ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
 1.1 วิชเอกบังคับ    24 หน่วยกิต    ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60406201 :  การพัฒนาการศึกษาในประชาคมอาเซียน
 Educational Development in the ASEAN Community
3 (3-0-6)
60406202 :  นโยบายและการวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา
 Policy and Planning for Educational Development
3 (3-0-6)
60406203 :  วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
 Research Methodology for Educational Development
3 (2-2-5)
60406204 :  สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
 Advanced Statistics for Research in Education
3 (2-2-5)
60406205 :  การพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางการศึกษา
 Educational Research Instruments Development
3 (2-2-5)
60406206 :  การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
 Qualitative Research in Education
3 (2-2-5)
60406207 :  การประกันคุณภาพการศึกษา
 Quality Assurance in Education
3 (2-2-5)
60406208 :  แนวโน้มการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
 Trends in Research for Educational Development
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเลือก    6 หน่วยกิต    ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
 2.1 วิชาเลือก    6 หน่วยกิต    ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60406209 :  การประเมินทางการศึกษา
 Educational Evaluation
3 (2-2-5)
60406210 :  คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางการศึกษา
 Computer for Education Research
3 (2-2-5)
60406211 :  สถิตินอนพาราเมตริก
 Nonparametric Statistics
3 (2-2-5)
60406212 :  การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา
 Research Synthesis in Education
3 (2-2-5)
60406213 :  การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา
 Action Research in Education
3 (2-2-5)
60406214 :  ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 Leadership and Change Management
3 (3-0-6)
60406215 :  การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
 Learning Organization Development
3 (3-0-6)
60406216 :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
 Information Technology for Educational Development
3 (3-0-6)
60406217 :  การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของประชาคมอาเซียน
 Analysis of education change in the ASEAN Community
3 (3-0-6)
60406218 :  จริยธรรมสำหรับครูและนักวิจัย
 Ethics for Teachers and Reseachers
3 (3-0-6)
60406219 :  การศึกษาค้นคว้าอิสระ
 Individual Study
3 (2-2-5)

 3 หมวดวิชาสัมพันธ์(ไม่นับหน่วยกิต)    3 หน่วยกิต    ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
 3.1 หมวดวิชาสัมพันธ์(ไม่นับหน่วยกิต)    3 หน่วยกิต    ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60406801 :  การวิจัยทางการศึกษา
 Educational Research
3 (3-0-6)

 4 วิทยานิพนธ์    3 หน่วยกิต    ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
 4.1 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์    3 หน่วยกิต    ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60406501 :  วิทยานิพนธ์ 1
 Thesis 1
36 (0-36-0)
60406502 :  วิทยานิพนธ์ 2
 Thesis 2
12 (0-12-0)

 5 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)    3 หน่วยกิต    ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
 5.1 กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)    3 หน่วยกิต    ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60406601 :  ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405