โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10015387 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10015387 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชา : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (แผน ก แบบ ก 2)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาพื้นฐานรายวิชาไม่นับหน่วยกิต    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60104102 :  สถิติสำหรับการวิจัย
 Statistics for Research
3 (3-0-6)
61000101 :  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นกลาง
 Intermediate Academic English for Graduate Students
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    27 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60104301 :  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสมัยใหม่
 Modern Public and Private Management
3 (3-0-6)
60104303 :  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 Research Methodology in Public and Private Management
3 (3-0-6)
60104304 :  การจัดการการเงินและการคลัง
 Finance and Fiscal Management
3 (3-0-6)
60104305 :  ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร
 Good Governance for Administration
3 (3-0-6)
60104306 :  สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 Seminar in Public and Private Management
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60104401 :  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
 Ethics and Social Responsibility of Public and Private Organizations
3 (3-0-6)
60104402 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐและภาคเอกชน
 Strategic Management for Public and Private Sector
3 (3-0-6)
60104403 :  การบัญชีสำหรับนักบริหาร
 Accounting for Executives
3 (3-0-6)
60104404 :  การจัดการการตลาด
 Marketing Management
3 (3-0-6)
60104405 :  การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
 Tourism and Cultural Resource Management
3 (3-0-6)
60104406 :  เศรษฐศาสตร์การจัดการ
 Management Economics
3 (3-0-6)
60104407 :  การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ
 Risk and Crisis Management
3 (3-0-6)
60104408 :  ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
 Leadership and Change Management
3 (3-0-6)
60104409 :  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
 Strategic Information Technology Management
3 (3-0-6)
60104410 :  ประเด็นทางกฎหมายในการจัดการ
 Legal Issues in Management
3 (3-0-6)
60104411 :  การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
 Knowledge Management for Development
3 (3-0-6)
60104412 :  การจัดการโลจิสติกส์
 Logistics Management
3 (3-0-6)
60104413 :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resource and Environmental Management
3 (3-0-6)
60104414 :  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
 Special Economic Zone Development in the Greater Mekong Subregion (GMS)
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ    12 หน่วยกิต
 3.1 กลุ่มวิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
60104701 :  วิทยานิพนธ์
 Thesis
12 (0-36-0)
60104702 :  การศึกษาค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
6 (0-18-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405