ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 28 มิ.ย. 2564 0:00 น.28 มิ.ย. 2564 0:00 น.
    -  นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน14 มิ.ย. 2564 0:00 น.12 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE (หลัก)14 มิ.ย. 2564 0:00 น.12 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 114 มิ.ย. 2564 0:00 น.12 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 214 มิ.ย. 2564 0:00 น.12 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 314 มิ.ย. 2564 0:00 น.12 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 414 มิ.ย. 2564 0:00 น.12 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปีอื่นๆ14 มิ.ย. 2564 0:00 น.12 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร14 มิ.ย. 2564 0:00 น.19 ต.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชำระเงินลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับภายในวันที่14 มิ.ย. 2564 0:00 น.31 ต.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา14 มิ.ย. 2564 0:00 น.12 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  นักศึกษายื่นคำร้องขอลาพัการศึกษา28 มิ.ย. 2564 0:00 น.27 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา28 มิ.ย. 2564 0:00 น.27 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  นักศึกษายื่นคำร้องและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน I (Incomplete) และ F (Failed)28 มิ.ย. 2564 0:00 น.26 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์28 มิ.ย. 2564 0:00 น.26 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)13 ก.ค. 2564 0:00 น.20 ก.ย. 2564 23:59 น.
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา28 มิ.ย. 2564 0:00 น.26 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา28 มิ.ย. 2564 0:00 น.30 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค23 ส.ค. 2564 8:30 น.29 ส.ค. 2564 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค18 ต.ค. 2564 8:30 น.31 ต.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันปิดภาคเรียน1 พ.ย. 2564 8:30 น.14 พ.ย. 2564 16:30 น.
    -  ช่วงวันของการส่งผลการเรียน1 พ.ย. 2564 8:30 น.19 พ.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน19 พ.ย. 2564 8:30 น.19 พ.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet22 พ.ย. 2564 8:30 น.26 พ.ย. 2564 16:30 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา14 มิ.ย. 2564 8:30 น.31 ส.ค. 2564 16:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405