ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 27 มิ.ย. 2565 0:00 น.27 มิ.ย. 2565 0:00 น.
    -  นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน27 มิ.ย. 2565 0:00 น.1 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE (หลัก)13 มิ.ย. 2565 0:00 น.11 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 113 มิ.ย. 2565 0:00 น.11 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 213 มิ.ย. 2565 0:00 น.11 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 313 มิ.ย. 2565 0:00 น.11 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 413 มิ.ย. 2565 0:00 น.11 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปีอื่นๆ13 มิ.ย. 2565 0:00 น.11 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร13 มิ.ย. 2565 0:00 น.11 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชำระเงินลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับภายในวันที่13 มิ.ย. 2565 0:00 น.11 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา27 มิ.ย. 2565 0:00 น.11 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  นักศึกษายื่นคำร้องขอลาพัการศึกษา27 มิ.ย. 2565 0:00 น.26 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา27 มิ.ย. 2565 0:00 น.26 ส.ค. 2565 23:59 น.
    -  นักศึกษายื่นคำร้องและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน I (Incomplete) และ F (Failed)27 มิ.ย. 2565 0:00 น.25 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์27 มิ.ย. 2565 0:00 น.25 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)12 ก.ค. 2565 0:00 น.19 ก.ย. 2565 23:59 น.
    -  วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา27 มิ.ย. 2565 0:00 น.26 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา14 ก.ย. 2565 0:00 น.30 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค22 ส.ค. 2565 8:30 น.28 ส.ค. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค17 ต.ค. 2565 8:30 น.30 ต.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันปิดภาคเรียน31 ต.ค. 2565 8:30 น.13 พ.ย. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันของการส่งผลการเรียน18 พ.ย. 2565 8:30 น.18 พ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน18 พ.ย. 2565 8:30 น.18 พ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet21 พ.ย. 2565 8:30 น.25 พ.ย. 2565 16:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405