ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันเปิดภาคการศึกษา6 พ.ย. 2566 0:00 น.6 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE (หลัก)23 ต.ค. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 323 ต.ค. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 423 ต.ค. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปีอื่นๆ23 ต.ค. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร23 ต.ค. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา6 พ.ย. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -  นักศึกษายื่นคำร้องและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน I (Incomplete) และ F (Failed)6 พ.ย. 2566 8:30 น.4 ธ.ค. 2566 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค1 ม.ค. 2567 8:30 น.7 ม.ค. 2567 16:30 น.
  -  ช่วงการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา26 ม.ค. 2567 8:30 น.25 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค26 ก.พ. 2567 8:30 น.10 มี.ค. 2567 16:30 น.
  -  วันปิดภาคเรียน11 มี.ค. 2567 8:30 น.17 มี.ค. 2567 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน22 มี.ค. 2567 8:30 น.22 มี.ค. 2567 16:30 น.
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet25 มี.ค. 2567 8:30 น.27 มี.ค. 2567 16:30 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 123 ต.ค. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 223 ต.ค. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:59 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405