หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชา ปีหลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต   
  ภาษาจีน2560 1324 1.00
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2560 1384 2.00
  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม2561 1294 2.00
  ภาษาอังกฤษ2559 1324 2.00
  มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2562 1324 2.00
  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม2561 1294 2.00
  ภาษาอังกฤษ2559 1324 2.00
  ภาษาจีน2560 1324 1.00
  ภาษาอังกฤษ2563 1394 2.00
  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม2566 1204 2.00
  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล2567 1264 1.00
  หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต   
  -2561 1434 2.00
  -2561 1434 2.00
  -2564 1324 2.00
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
  รัฐประศาสนศาสตร์2561 1334 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์2561 1334 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์2561 1274 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง)   
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต   
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2560 04 2.00
  หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต   
  -2561 04 2.00
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
  รัฐประศาสนศาสตร์2561 04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)   
  รัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ข)2565 422 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ก แบบ ก 2)2565 422 2.00
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (แผน ก แบบ ก 2)2563 452 3.00
  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (แผน ข)2563 452 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405