โครงสร้างหลักสูตร
SELECT COURSEID, TYPE, CATEGORY, CODE, NAMEENG, NAMETHAI, CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT,CREDITDESCRIPTION FROM ( SELECT -1 COURSEID, 0 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, '' CODE, A.DESCRIPTION NAMEENG, A.DESCRIPTION NAMETHAI, TO_CHAR(A.CREDITTOTAL, '9999') CREDIT, MINGPA, MAXCREDIT, CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.PROGRAMSTRUCTURE A WHERE A.PROGRAMID=10010765 UNION SELECT B.COURSEID, 1 TYPE, A.CONDITIONID CATEGORY, B.COURSECODE CODE, B.COURSENAMEENG NAMEENG, B.COURSENAME NAMETHAI, B.COURSEUNIT CREDIT, 0 MINGPA, 0 MAXCREDIT, '' CREDITDESCRIPTION FROM AVSREG.COURSEINPROGRAM A, AVSREG.COURSE B WHERE A.PROGRAMID=10010765 AND A.COURSEID=B.COURSEID AND B.COURSESTATUS='O' ) GROUP BY CATEGORY, COURSEID, CODE, CREDIT, NAMEENG, NAMETHAI, MINGPA, MAXCREDIT, TYPE,CREDITDESCRIPTION ORDER BY CATEGORY, TYPE
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หลักสูตร : อุตสาหกรรม
 สาขาวิชา : ช่างยนต์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาทักษะชีวิต    23 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10001101 :  ภาษาไทยพื้นฐาน
 Basic Thai
2 (2-0-4)
10001102 :  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 Thai for Careers
1 (1-0-2)
10001103 :  ภาษาไทยธุรกิจ
 Business Thai
1 (1-0-2)
10001104 :  การพูดในงานอาชีพ
 Speaking for Careers
1 (1-0-2)
10001105 :  การเขียนในงานอาชีพ
 Writing for Careers
1 (1-0-2)
10001106 :  ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
 Creative Thai
1 (1-0-2)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10002101 :  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
 Real Life English 1
2 (2-0-4)
10002102 :  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
 Real Life English 2
2 (2-0-4)
10002103 :  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
 English Listening and Speaking 1
1 (0-2-1)
10002104 :  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
 English Listening and Speaking 2
1 (0-2-1)
10002105 :  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3
 English Listening and Speaking 3
1 (0-2-1)
10002106 :  การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน
 Reading Authentic Materials
1 (0-2-1)
10002107 :  การเขียนในชีวิตประจำวัน
 Daily writing
1 (0-2-1)
10002108 :  ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง
 Technical English on-the-job
1 (0-2-1)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10003101 :  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 Science for Life Skills
2 (1-2-3)
10003102 :  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
 Science for Industrial Occupation Development
2 (1-2-3)
10003103 :  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจและบริการ
 Science for Industry Trade Development
2 (1-2-3)
10003104 :  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
 Science for Agriculture
2 (1-2-3)
10003105 :  โครงงานวิทยาศาสตร์
 Science Project
1 (0-2-1)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10004101 :  คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 Basic Mathematics
2 (2-0-4)
10004102 :  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
 Basic Mathematics for Careers
2 (2-0-4)
10004103 :  คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1
 Basic Mathematics for Industry 1
2 (2-0-4)
10004104 :  คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2
 Basic Mathematics for Industry 2
2 (2-0-4)
10004105 :  เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น
 Introduction to Calculus and Analytic Geometry
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10005101 :  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 Civil Duties and Moral
2 (2-0-4)
10005102 :  ทักษะชีวิตและสังคม
 Life Skills and Society
2 (2-0-4)
10005103 :  ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
 Thai Geography and History
2 (2-0-4)
10005104 :  อาเซียนศึกษา
 ASEAN Studies
1 (1-0-2)
10005105 :  เหตุการณ์ปัจจุบัน
 Contemporary Affairs
1 (1-0-2)
10005106 :  วัฒนธรรมอาเซียน
 ASEAN Culture
1 (1-0-2)

 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10006101 :  พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
 Physical Education for Health Development
1 (0-2-1)
10006102 :  ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
 Life Skills for Health Development
1 (0-2-1)
10006103 :  การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงาน
 Physical Fitness for Work
1 (0-2-1)
10006104 :  การป้องกันตนเองจากภัยสังคม
 Self Defense
1 (0-2-1)
10006105 :  พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
 Physical Education for Disable
1 (0-2-1)
10006106 :  การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
 Life Management for Happiness
1 (1-0-2)
10006107 :  เพศวิถีศึกษา
 Sexuality Education
1 (0-2-1)
10006108 :  สิ่งเสพติดศึกษา
 Narcotic Education
1 (0-2-1)
10006109 :  ทักษะพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 Skills for Healthy Behavior
2 (1-2-3)
10006110 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Life Quality Development
2 (1-2-3)

 2 หมวดทักษะวิชาชีพ    71 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10100201 :  เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
 Basic Technical Drawing
2 (1-3-3)
10100202 :  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
 Industrial Materials
2 (2-0-4)
10100203 :  งานฝึกฝีมือ 1
 Bench Works 1
2 (0-6-2)
10100204 :  งานฝึกฝีมือ 2
 Bench Works 2
2 (0-6-2)
10100205 :  งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
 Basic Welding and Sheet Metal Practice
2 (1-3-3)
10100206 :  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 Basic Electricals and Electronics Practice
2 (1-3-3)
10100207 :  งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น
 Basic Mechanical Assembly
2 (1-3-3)
10100208 :  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
 Basic Machine Tools Practice
2 (1-3-3)
10100209 :  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
 Basic Pneumatic and Hydraulic Practice
2 (1-3-3)
10100210 :  เขียนแบบเครื่องกลเบื้องต้น
 Basic Machanical Drawing
2 (1-3-3)
10108201 :  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
  
2 (2-0-4)
10800201 :  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
 Career Knowledge
2 (2-0-4)
10800202 :  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 Computer and Information for Work
2 (1-2-3)
10800203 :  การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
2 (2-0-4)
10800204 :  พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 Energy and Environment
2 (1-2-3)
10800205 :  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Occupational Health and Safety
2 (1-2-3)
10800206 :  การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
 Resources and Environmental Conservation in Career
1 (1-0-2)
10800207 :  กฎหมายแรงงาน
 Labor Law
1 (1-0-2)
10800208 :  ความปลอดภัยในงานอาชีพ
 Career Safety
1 (1-0-2)

 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10108301 :  งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
 Gasoline Engine Practice
3 (2-3-5)
10108302 :  งานเครื่องยนต์ดีเซล
 Diesel Engine Practice
3 (2-3-5)
10108303 :  งานส่งกำลังรถยนต์
 Automotive Power Transmission Practice
3 (2-3-5)
10108304 :  งานเครื่องล่างรถยนต์
 Automotive Suspension Practice
3 (2-3-5)
10108305 :  งานไฟฟ้ารถยนต์
 Automotive Electricity Practice
3 (2-3-5)
10108306 :  เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
 Fuel And Lubricants
2 (2-0-4)
10108307 :  กลศาสตร์เครื่องกล
 Mechanical Mechanics
3 (3-0-6)
10108308 :  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 Refrigerator and Air Conditioner
2 (1-3-3)
10108309 :  งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล
 Mechanics Drawing and Reading Practice
2 (1-3-3)

 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10108401 :  งานเครื่องยนต์เล็ก
 Small Engine Practice
2 (1-3-3)
10108402 :  งานจักรยานยนต์
 Motorcycle Practice
3 (1-6-4)
10108403 :  งานปรับอากาศรถยนต์
 Automotive Air-Conditioning Practice
3 (1-6-4)
10108404 :  งานบำรุงรักษารถยนต์
 Automotive Maintenance Practice
2 (1-3-3)
10108405 :  การขับรถยนต์
 Automotive Driving
2 (1-3-3)
10108406 :  งานวัดละเอียดช่างยนต์
 Automotive Precision Measurement Practice
2 (1-3-3)
10108407 :  คณิตศาสตร์ยานยนต์
 Automotive Mathematics
2 (2-0-4)
10108408 :  กลศาสตร์ยานยนต์
 Automotive Mechanics
2 (2-0-4)
10108409 :  งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Fuel Injection System Practice
3 (2-3-5)
10108410 :  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์
 Automotive Electronic and Electrical Controls Practice
2 (1-3-3)
10108411 :  งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์
 Automotive Body and Refinishing Painting
3 (1-6-4)
10108412 :  การจัดการศูนย์บริการรถยนต์
 Automotive Servicing Center Management
2 (2-0-4)
10108413 :  งานประดับยนต์
 Automotive Accessories Work Practice
2 (1-3-3)
10108414 :  งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์
 Engine Injection Pump and Nozzle Test Practice
3 (1-6-4)
10108415 :  งานบริการรถยนต์ 1
 Automotive Service 1
4 (0-0-0)
10108416 :  งานบริการรถยนต์ 2
 Automotive Service 2
4 (0-0-0)
10108417 :  งานบริการรถยนต์ 3
 Automotive Service 3
4 (0-0-0)

 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10108501 :  ฝึกงานยานยนต์
 Automotive Practice
4 (0-12-6)

 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10108601 :  โครงการ 1
 Project 1
2 (0-4-2)
10108602 :  โครงการ 2
 Project 2
2 (0-4-2)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10108701 :  งานเครื่องมือกลช่างยนต์
 Automotive Mechanic Tools Practice
2 (1-3-3)
10108702 :  งานแก๊สรถยนต์
 Automotive Gas Practice
2 (1-3-3)
10108703 :  การขับขี่รถจักรยานยนต์
 Motorcycle Riding
2 (1-3-3)
10108704 :  งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
 Basic Engine Practice
2 (1-3-3)
10108705 :  งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น
 Basic Engine Tune-up Practice
2 (1-3-3)
10108706 :  การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 Automotive Parts Production
2 (2-0-4)
10108707 :  พลังงานทดแทน
 Alternative Energy
2 (2-0-4)
10108763 :  งานเครื่องมือกลช่างยนต์
 Automotive Mechanic Tool Practice
2 (1-3-3)
10108764 :  งานแก๊สรถยนต์
 Automotive Gas Practice
2 (1-3-3)
10108765 :  การขับขี่รถจักรยานยนต์
 Motorcycle Riding
2 (1-3-3)
10108766 :  งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
 Basic Engine Practice
2 (1-3-3)
10108767 :  งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น
 Basic Engine Tune-up Practice
2 (1-3-3)
10108768 :  การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 Automotive Parts Production
2 (2-0-4)
10108769 :  พลังงานทดแทน
 Alternative Energy
2 (2-0-4)

 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10000801 :  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
 Rover Scout Activties 1
0 (0-2-0)
10000802 :  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
 Rover Scout Activities 2
0 (0-2-0)
10000803 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 1
 Student Association Activities 1
0 (0-2-0)
10000804 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 2
 Student Association Activties 2
0 (0-2-0)
10000805 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 3
 Student Association Activities 3
0 (0-2-0)
10000806 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 4
 Student Association Activties 4
0 (0-2-0)
10000807 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 5
 Student Association Activties 5
0 (0-2-0)
10000808 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 6
 Student Association Activties 6
0 (0-2-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405