โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาลัยธาตุพนม
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 หลักสูตร : อุตสาหกรรม
 สาขาวิชา : ช่างไฟฟ้ากำลัง

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาทักษะชีวิต    23 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10001101 :  ภาษาไทยพื้นฐาน
 Basic Thai
2 (2-0-4)
10001102 :  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 Thai for Careers
1 (1-0-2)
10001103 :  ภาษาไทยธุรกิจ
 Business Thai
1 (1-0-2)
10001104 :  การพูดในงานอาชีพ
 Speaking for Careers
1 (1-0-2)
10001105 :  การเขียนในงานอาชีพ
 Writing for Careers
1 (1-0-2)
10001106 :  ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
 Creative Thai
1 (1-0-2)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10002101 :  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
 Real Life English 1
2 (2-0-4)
10002102 :  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
 Real Life English 2
2 (2-0-4)
10002103 :  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
 English Listening and Speaking 1
1 (0-2-1)
10002104 :  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
 English Listening and Speaking 2
1 (0-2-1)
10002105 :  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3
 English Listening and Speaking 3
1 (0-2-1)
10002106 :  การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน
 Reading Authentic Materials
1 (0-2-1)
10002107 :  การเขียนในชีวิตประจำวัน
 Daily writing
1 (0-2-1)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10003101 :  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 Science for Life Skills
2 (1-2-3)
10003102 :  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
 Science for Industrial Occupation Development
2 (1-2-3)
10003103 :  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจและบริการ
 Science for Industry Trade Development
2 (1-2-3)
10003104 :  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
 Science for Agriculture
2 (1-2-3)
10003105 :  โครงงานวิทยาศาสตร์
 Science Project
1 (0-2-1)

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10004101 :  คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 Basic Mathematics
2 (2-0-4)
10004102 :  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
 Basic Mathematics for Careers
2 (2-0-4)
10004103 :  คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1
 Basic Mathematics for Industry 1
2 (2-0-4)
10004104 :  คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2
 Basic Mathematics for Industry 2
2 (2-0-4)
10004105 :  เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น
 Introduction to Calculus and Analytic Geometry
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10005101 :  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 Civil Duties and Moral
2 (2-0-4)
10005102 :  ทักษะชีวิตและสังคม
 Life Skills and Society
2 (2-0-4)
10005103 :  ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
 Thai Geography and History
2 (2-0-4)
10005104 :  อาเซียนศึกษา
 ASEAN Studies
1 (1-0-2)
10005105 :  เหตุการณ์ปัจจุบัน
 Contemporary Affairs
1 (1-0-2)
10005106 :  วัฒนธรรมอาเซียน
 ASEAN Culture
1 (1-0-2)

 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10006101 :  พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
 Physical Education for Health Development
1 (0-2-1)
10006102 :  ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
 Life Skills for Health Development
1 (0-2-1)
10006103 :  การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงาน
 Physical Fitness for Work
1 (0-2-1)
10006104 :  การป้องกันตนเองจากภัยสังคม
 Self Defense
1 (0-2-1)
10006105 :  พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
 Physical Education for Disable
1 (0-2-1)
10006106 :  การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
 Life Management for Happiness
1 (1-0-2)
10006107 :  เพศวิถีศึกษา
 Sexuality Education
1 (0-2-1)
10006108 :  สิ่งเสพติดศึกษา
 Narcotic Education
1 (0-2-1)

 2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    71 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10100201 :  เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
 Basic Technical Drawing
2 (1-3-3)
10100202 :  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
 Industrial Materials
2 (2-0-4)
10100203 :  งานฝึกฝีมือ 1
 Bench Works 1
2 (0-6-2)
10100204 :  งานฝึกฝีมือ 2
 Bench Works 2
2 (0-6-2)
10100205 :  งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
 Basic Welding and Sheet Metal Practice
2 (1-3-3)
10100206 :  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 Basic Electricals and Electronics Practice
2 (1-3-3)
10100207 :  งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น
 Basic Mechanical Assembly
2 (1-3-3)
10100208 :  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
 Basic Machine Tools Practice
2 (1-3-3)
10100209 :  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
 Basic Pneumatic and Hydraulic Practice
2 (1-3-3)
10800201 :  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
 Career Knowledge
2 (2-0-4)
10800202 :  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 Computer and Information for Work
2 (1-2-3)
10800203 :  การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
2 (2-0-4)
10800204 :  พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 Energy and Environment
2 (1-2-3)
10800205 :  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Occupational Health and Safety
2 (1-2-3)
10800206 :  การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
 Resources and Environmental Conservation in Career
1 (1-0-2)
10800207 :  กฎหมายแรงงาน
 Labor Law
1 (1-0-2)
10800208 :  ความปลอดภัยในงานอาชีพ
 Career Safety
1 (1-0-2)

 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10111301 :  เขียนแบบไฟฟ้า
 Electrical Drawing
2 (0-4-2)
10111302 :  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 Direct Current Circuit
2 (1-3-3)
10111303 :  วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 Alternating Current Circuit
2 (1-3-3)
10111304 :  เครื่องวัดไฟฟ้า
 Electric Instruments
2 (1-3-3)
10111305 :  การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
 Electrical installations in buildings
3 (2-3-5)
10111306 :  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
 Direct Current Electrical Machines
2 (1-3-3)
10111307 :  เครื่องทำความเย็น
 Refrigerator
3 (2-3-5)
10111308 :  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
 Alternating Current Motor
3 (2-3-5)
10111309 :  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 Motor Control
3 (2-3-5)
10111310 :  การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
 Estimation of Electrical System Installation
2 (1-3-3)

 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10111401 :  กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
 Electrical Rules and Standard
2 (2-0-4)
10111402 :  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
 Electronic Devices and Circuit
2 (1-3-3)
10111403 :  การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
 Outdoor Electrical Installation
3 (1-6-4)
10111404 :  หม้อแปลงไฟฟ้า
 Transformer
2 (1-3-3)
10111405 :  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
 Alternating Current Generator
2 (1-3-3)
10111406 :  เครื่องปรับอากาศ
 Ari Conditioner
3 (1-6-4)
10111407 :  ดิจิตอลเบื้องต้น
 Basic Digital
2 (1-3-3)
10111408 :  วงจรไฟฟ้าหลายเฟส
 Polyphase Circuit
2 (2-0-4)
10111409 :  การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า
 Electrical Control and Programming
2 (1-3-3)
10111410 :  อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น
 Basic Power Electronics
2 (1-3-3)
10111411 :  งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 Electrical Appliances Repair
2 (1-3-3)
10111412 :  ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น
 Basic Microcontrollers
2 (1-3-3)
10111413 :  การส่องสว่าง
 Illumination
2 (2-0-4)
10111414 :  เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น
 Instrumentation and Basic Control
2 (1-3-3)
10111416 :  เครื่องปรับอากาศในรถยนต์
 Automotive Air Condition
2 (1-3-3)
10111418 :  วงจรพัลส์และสวิตซิง
 Pulse and Switching Circuits
2 (1-3-3)
10111420 :  เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไนงานควบคุม
 Computer Programming Control
2 (1-3-3)

 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10111501 :  ฝึกงาน
 On-the-job Training
4 (0-12-6)

 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10111601 :  โครงการ 1
 Project 1
2 (0-4-2)
10111602 :  โครงการ 2
 Project 2
2 (0-4-2)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10111415 :  เทคนิคการจัดการพลังงาน
 Energy Conservation
2 (2-0-4)
10111417 :  อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 Refrigeration Control Devices
2 (1-3-3)
10111419 :  หุ่นยนต์เบื้องต้น
 Basic Robotics
2 (1-3-3)
10111421 :  คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
 Electrical Mathematics
2 (2-0-4)
10111701 :  การติดตั้งไฟฟ้าในโรงงาน
 Electrical Installations in Factory
2 (1-3-3)

 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10000801 :  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
 Rover Scout Activties 1
0 (0-2-0)
10000802 :  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
 Rover Scout Activities 2
0 (0-2-0)
10000803 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 1
 Student Association Activities 1
0 (0-2-0)
10000804 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 2
 Student Association Activties 2
0 (0-2-0)
10000805 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 3
 Student Association Activities 3
0 (0-2-0)
10000806 :  กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 4
 Student Association Activties 4
0 (0-2-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405